D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_280_pix_Oldal_19_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Játszó gyermekek
B e s o r o l á s i   c í m : Játszó gyermekek
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Peske
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1934
V I A F I d : 126574750
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 16. sz. (1889. április 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falusi környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fiú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : játék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Játszó gyermekek. - Peske Géza festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hőse három apró gyermek, és egy még apróbb kutya. A színhely pedig a ház vége, a sárból vert hosszú padkával, melyen az esti órákban végtől végig elfér az egész háznépe. Mondják a szakállszárítónak is, a hol gazduram a komával együtt szokta pöfékelni a pipát, mihelyt szakíthat magának egy-egy nyugodalmas órát Most azonban a család legifjabb sarjadékai foglalták le a padkát, ott kuporodtak föl, s talán nekik is van beszélgetni valójok a tengeri-törésről, melynek látható eredménye ott mutatkozik az egészséges, szép csövekben, a mikről a háncs szépen föl van hajtva s összekötve, hogy az eresz alá föl lehessen aggatni. Szinte el lehet képzelni, hogy az a kis jószág, a Bodri kutya kölyke, - mely majd még csak ezután nö meg lomposra és ereszti meg a hangját, - milyen szimatolást és bolondos futkározást vitt végbe itt a tengeri csuha közt, s mennyit mulatozhatott rajta a két lurkó, kik ott kuksolnak a padkán, mikor elé döczög a kicsi öreg, a harmadik, az öcscs. Ez csak most egyengeti a lábait a földhöz. Afféle szoknyás teremtés, a ki még alig látszik ki a földből épen illik a kicsi Bodrihoz. Jön a társasághoz, vonzza a két testvér, a tengeri, a kis kutya. A két gonosz pedig ráuszítja a kis Bodrit: csipd meg, rajta!
De a kutya és a kis Pista ismerik egymást. A Bodri-ivadék elkaffantja magát, vérében van már a támadás, hanem Pista jól ismeri a ház másik apróságát. Nem ijed meg. Lehajlik hozzá, két kövér kezecskéjét kiterjeszti, mintha mondaná : hisz én vagyok, nem ismersz ?
Ez a sok bensőséggel gondolt, és szerencsésen is festett jelenet tárgya Peske egyik festményének, mely valóban a gyermekélet képe.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. április 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Peske Géza: A jóbarátok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Peske Géza festmény
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1717x1125 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna