D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : József nádor és családja
B e s o r o l á s i   c í m : József nádor és családja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A negyvenes években készült rézmetszet után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Perlaszka
U t ó n é v : Domokos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1801-1846
V I A F I d : 315953466
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Steinrucker
U t ó n é v : Leopold
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 20. sz. (1889. május 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Dorottya (József nádor felesége) (1797-1855)
V I A F I d : 5750888
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : József (nádor) (1776-1847)
V I A F I d : 40173141
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Erzsébet Franciska Mária (Magyarország: főhercegnő) (1831-1903)
V I A F I d : 20785335
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mária Henrietta (Belgium: királyné) (1836-1902)
V I A F I d : 25706554
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : István (nádor) (1817-1867)
V I A F I d : 161028695
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Joseph Karl Ludwig, Erzherzog von Österreich (1833-1905)
V I A F I d : 52484206
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : József nádor és családja. - A negyvenes években készült rézmetszet után. (Steinrucker L. rajza, Perlaszka M. metszete.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg József nádor (Erzherzog Joseph Anton Johann Baptist von Österreich (Firenze, 1776. március 9. - Buda, 1847. január 13.), német-római császári herceg, osztrák főherceg, magyar királyi herceg, császári-királyi tábornagy (k.k. Generalfeldmarschall), 1796-tól haláláig Magyarország nádora, a Habsburg-ház ún. magyar vagy nádori ágának megalapítója.
Habsburg-Lotaringiai István Ferenc Viktor főherceg (Erzherzog Stefan Franz Viktor von Österreich) (Buda, 1817. szeptember 14. - Menton, 1867. február 19.) osztrák főherceg, magyar királyi herceg, István nádor néven 1847-től 1848-ig Magyarország nádora.
Mária Dorottya Lujza Vilma Karolina württembergi hercegnő (Maria Dorothea Louise Wilhelmina Caroline Herzogin von Württemberg) (Szilézia (Lengyelország), Carlsruhe (Pokój), 1797. november 1. - Buda, 1855. március 30.) osztrák főhercegné, magyar királyi hercegné, nádorné, József nádor harmadik felesége, majd özvegye.
Habsburg-Lotaringiai Erzsébet Franciska Mária főhercegnő (Erzherzogin Elisabeth Franziska Maria von Österreich) (Buda, 1831. január 17. - Bécs, 1903. február 14.), osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, József nádor leánya, két cs. és kir. tábornagy és két királyné édesanyja.
Habsburg-Lotaringiai József Károly Lajos (József Károly Lajos főherceg vagy (ifjabb) József főherceg, németül: Erzherzog Joseph Karl Ludwig von Österreich Pozsony, 1833. március 2. - Fiume, 1905. június 13.) osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, lovassági tábornok, 1869-től haláláig a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági, majd tiszteleti tagja.
Habsburg-Lotaringiai Mária Henrietta Anna főhercegnő (Erzherzogin Marie Henriette Anne von Österreich) (Pest, 1836. augusztus 23. - Spa, Belgium, 1902. szeptember 19.) osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, József nádor legkisebb leánya, 1865-től II. Lipót belga király feleségeként Belgium királynéja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József nádor : 1776-1847
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koller Károly: József főherczeg családja körében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uralkodó-ház tagjai : Erzsébet főherczegnő, Károly Ferdinánd főherczeg özvegye
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József főherczeg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József nádor és családja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1696x1014 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna