D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Tekhnologiai Iparmuzeum új palotájának homlokzata a József-körúton
B e s o r o l á s i   c í m : Tekhnologiai Iparmuzeum új palotájának homlokzata a József-körúton
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 77250886
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 28. sz. (1889. július 14.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső teret ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : budapesti létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest._8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Tekhnologiai Iparmuzeum új palotájának homlokzata a József-körúton. - Klösz fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1870 körül sokak sürgetésére felmerült egy önálló technikai múzeum alapításának gondolata. Végül Trefort Ágoston kultuszminiszter karolta fel az ügyet, és 1881 októberében szervezőbizottságot hozott létre a Technológiai Iparmúzeum megalakítására. Az intézmény hivatalos megnyitására 1883. június 24-én a Kerepesi út 9. (ma Rákóczi út 5.) szám alatti Beleznay-kertben lévő ideiglenes épületben került sor.
Az ipari-oktatási célokat szolgáló intézmény feladata az volt, hogy az egyes iparokat szemléltetés útján, valamint elméleti és gyakorlati tanfolyamokon fejlessze. 1884 júniusában arról döntöttek, hogy a múzeumot és az Állami Közép Ipartanodát egyesítik, és az összevont intézményt egy erre a célra létrehozott épületben helyezik el. 1887. február 21-én az Országgyűlés megszavazta a Technológiai Iparmúzeum épületének felépítéséhez szükséges 350 ezer forintot. Az építkezés céljára a József körút és a Népszínház utca sarkán lévő telket vásárolták meg, Trefort az új épület tervezésével Hauszmann Alajost bízta meg. A neoreneszánsz stílusú épület kivitelezési munkálatait Monaszterly Szilárd építész felügyeletével Fekete Elek építőmester végezte.
1889. szeptember 15-én került sor a József körúti (a Blaha Lujza téri) épület ünnepélyes átadására. A Közép Ipartanoda és a Technológiai Iparmúzeum új otthonában sikeresen oldotta meg feladatait: a múzeum gyarapodó gyűjteménye szerves részévé vált az oktatásnak, az ipariskola tanárai bekapcsolódtak az iparmúzeum tevékenységébe. Az intézmény megújult tartalommal az 1891/92. tanévtől hivatalosan is Magyar Királyi Állami Ipariskolaként tevékenykedett, majd a tantervmódosítás és a szervezeti szabályzat változtatását követően az iskola a Magyar Királyi Állami Felső Ipariskolaként adott ki végbizonyítványt.
A Technológiai Iparmúzeum utolsó korszakában muzeális jellegét csaknem teljesen elvesztette, 1908-1909-ben már egyetlen muzeális tárgyat sem gyűjtött. 1924-ben a Magyar Királyi Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet nevet vette fel. Az intézet jogutódjaként végül létrejött a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet. Az Iparmúzeum fennmaradt könyvtára pedig több átalakulást követően 2001-től a BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) néven végzi tevékenységét.
A műemléki épület jelenleg az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának (délnyugati bejárat) és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak (nyugati bejárat) ad otthont.
(Forrás: http://www.mtva.hu/hu/sajto-es-fotoarchivum/5078-130-eve-nyilt-meg-a-magyar-kiralyi-technologiai-iparmuzeum)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Trefort Ágoston
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Trefort Ágoston
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1629x1173 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna