D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_11_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Saissy Amadé
B e s o r o l á s i   c í m : Saissy Amadé
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : a magyarok fogadására alakult párisi városi bizottság szervezője
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 32. sz. (1889. augusztus 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Saissy, Amadé (1844-1901)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hírlapkiadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műfordítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Saissy Amadé
a magyarok fogadására alakult párisi városi bizottság szervezője.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Saissy Amadé a Kisfaludy-Társaság levelezőtagja, a budapesti egyetem magántanára, szül. 1844. jún. 11. Cannesban (Francziaország) a gymnasiumot Lyonban, felsőbb tanulmányait a párisi Lorbonneban és a Collége de Franceban végezte azután hirlapírással foglalkozott, az Echo de Paris, a Mot d'Ordre és Journal hirlapoknál. 1870-71-ben a német-franczia háborúban fegyvert fogott és mint önkéntes harcolt hazájáért. Atyja, ki az ő vagyonát ís kezelte, tönkre jutván, a vagyontalan S. elhagyta hazáját és külföldön keresett munkakört és megélhetést. Előbb Olaszországban és Svájczban tartózkodott, majd 1874-ben Magyarországba jött s itt mint a franczia nyelv és irodalom tanítója s mint franczia hirlapíró s a magyar és franczia irodalomnak mindkét irányban buzgó közvetítője nagy méltánylásban részesült. A művelt magyar közönségnek nyilvános felolvasásokat is tartott franczia nyelven nemzete irodalmáról s 1887-ben a budapesti egyetem bölcseleti karán a franczia nyelv és irodalom oktatója lett. 1880-84-ig a Gazette de Hongrie czimű lapnak szerkesztője, majd lapvezére volt. 1888-ban visszatért Párisba, hol két évig a Párisi Magyar Értesítőt szerkesztette. Ugyanott szerkesztője lett a Paris Nouvelle kőnyomatos értesítőnek, a Mot d'Ordre tekintélyes politikai napilapnak pedig főmunkatársa. Az 1896. ezredéves kiállítás alkalmával, mint a franczia kormány kiküldötte, ismét huzamosabb időt töltött Budapesten. A magyar szépirodalmat nem csupán alapos czikkekben ismertette, hanem egyes művek francziára fordításával is. Így Arany János, Petőfi, Gyulai Pál, Szász Károly, Greguss Ágost és gr. Zichy Géza költeményeiből több jelent meg franczia nyelven S. fordításában. A Kisfaludy-Társaság 1879-ben választotta levelező tagjává. Meghalt 1901. ápr. 2. Párisban. (Forrás: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/s/s22482.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Chautemps
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 520x622 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna