D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_44_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A király Kisbéren
B e s o r o l á s i   c í m : Király Kisbéren
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ellinger Ede pillanatnyi fénykép-felvételei a "Vasárnapi Újság" részére
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A kisbéri kastély
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 39. sz. (1889. szeptember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kisbér
G e o N a m e s I d : 3050088
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1889
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A király Kisbéren. - Ellinger Ede pillanatnyi fénykép-felvételei a "Vasárnapi Újság" részére
A kisbéri kastély.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kastély építését Batthyány Lajos, Magyarország nádora kezdte meg az 1760-as években, majd halála után harmadik fia, Batthyány Tivadar folytatta a munkákat, melyek 1770 körül fejeződtek be.
Batthyány Tivadar komoly szerepet játszott a korabeli hazai ipar fejlesztésében, kisbéri birtokán kartonfestő, posztófestő- és edénygyár működött. A kisbéri uradalmat mintagazdasággá kívánta fejleszteni. A napóleoni háborúk idején Kisbér a nemesi felkelő csapatok egyik főhadiszállása volt, az itt lakó Kisfaludy Sándor már az elkészült angolkertre emlékezik egyik írásában. A park kiépítését Tivadar fia, Antal fejezte be, a kert Magyarország első tájképi kertje volt.
Az angolpark egyik kötelező eleme, a műrom ma is megvan. Az épületet az 1840-es években, klasszicista stílusban építtette át Batthyány Gusztáv, az angol telivér magyarországi meghonosítója. Ekkor épült az északi oldal toldalékszárnya is. 1849-ben, a szabadságharcban vállalt szerepük miatt elkobozták a Batthyány családtól a birtokot, ezután a Wenckheim család tulajdonába került.
1853-tól a Királyi Katonai Ménes működött itt. Az állam 1869-ben megvásárolta. Itt tenyésztették a Kisbér nevű lovat, amelyik 1876-ban megnyerte az Epson Derbyt. Itt született Kincsem is, a világ eddig legeredményesebb versenylova. 1939-ben tiszti kaszinóvá alakították át az épületet. 1946 óta kórházként működik. A híres ménest 1961-ben felszámolták. Főhomlokzatát 1977-ben felújították, külsejét 1983-ban tatarozták.
A parkban álló eredetileg U-alaprajzú, később északon egy oldalszárnnyal bővített épület ablakainak kiosztása barokk kori, kialakításuk már klasszicista stílusjegyeket mutat. A földszinten az egyenes záródású, keretelés nélküli ablakok mélyített faltükrökben ülnek, az emeleten ugyancsak egyenes záródású ablakok megemelt záradékú faltükrökben vannak, melyeket szemöldök és könyöklőpárkány hangsúlyoz.
A középtengelyben lévő kosáríves kapu előtt két dór fejezetes oszloppár támasztja alá a vasrácsos kőerkélyt. A kapualjat hevederívekkel elválasztott csehsüvegboltozat fedi. Az emeleti csarnokhoz kétkarú lépcső vezet, vörösmárvány lépcsőfokokkal, vasráccsal. A csarnokban márványtáblán a kisbéri ménes parancsnokainak nevei olvashatók. Az oldalszárnyak egytraktusosak, oldalfolyosóval.
Az emeleti helyiségek síkmennyezetesek. A tereket az új funkciónak megfelelően jórészt átalakították, egyúttal új burkolatokkal, nyílászárókkal szerelték fel. A parkban található az ún. Kozma-pihenő, egy kőpad és előtte egy kőasztal, illetve Kozma Ferencnek, a magyarországi lótenyésztés jeles alakjának mellszobra.
A parkban található Közép-Európa legnagyobb fesztávú lovardája, előtte helyezték el a ménesbirtok egyik alapítójának, Wenckheim Bélának lovasszobrát, Fadrusz János alkotását.
(Forrás: http://utazasok.org/index.php/Kastelyok-Magyarorszagon/Kisber-Batthyany-kastely)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: A király Kisbéren - Ellinger Ede pillanatnyi fénykép-felvételei a "Vasárnapi Újság" részére. A király kirándulása a kastélyból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: A király Kisbéren - Ellinger Ede pillanatnyi fénykép-felvételei a "Vasárnapi Újság" részére. A postagalambok fölbocsátása (I)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1640x882 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna