D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_46_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Munkálatok a beomlott szegedi rakodó-parton
B e s o r o l á s i   c í m : Munkálatok a beomlott szegedi rakodó-parton
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Pataky
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1912
V I A F I d : 296068214
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 39. sz. (1889. szeptember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Várostervezés
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rakpart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötői létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőzetmozgás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1889
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Munkálatok a beomlott szegedi rakodó-parton. - Pataky László rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mindenkit méltán megdöbbenthetett az e hó első napjaiban érkezett jelentés, mely szerint a fönnebb említett szép rakodó-part mintegy száz méter hosszaságban bedőlt, illetőleg mintegy két méter mélységnyire besüllyedt s hogy egyebütt is veszedelmes süppedések előjelei mutatkoznak rajta.
A rakodó-part többe került két millió forintnál s mintegy hét esztendeig építkeztek rajta. Oly munka volt tehát, melynek évtizedekre, talán századokra kellett volna tartósságot ígérnie. S ime teljes elkészültének negyedik évében leroskad s maga alá temet minden hozzá kötött reményt.
A szakértők a part mentében több helyütt eszközöltek fúrásokat, melyekből azt a meggyőződést merítették, hogy a rakpart csak az esetben lenne teljesen szilárd, ha oly mélységről kezdenék építeni, mint a tiszai hidfők alapjait, és a hidoszlopokat, a melyek lehatolnak egészen a kemény talajig, a mi roppant költséget igényelne. Azért is nem építették a rakodópartot már eredetileg ily mélységből, mert az megháromszorozta volna az építési költségeket. Találtak azonban a szilárd talajon nyugvó vastag homok fölött egy meglehetős vastagságú kék agyag-réteget, mely viszonylagos szilárdságot igért bizonyos teher elviselésére. Erről az agyagrétegről kezdték tehát a rakpartot alapozni. A kövezet azonban, melylyel a rakpartot bevonták, fölötte nagygyá tette a tehert s midőn a Tisza vize leapadt s megszűnt ellennyomást gyakorolni a szilárd réteg alatti homokra: az megroppant s bekövetkezett a rakpart sülyedése. A szakértők által a földmüvelésügyi miniszterhez benyújtott jelentés azt javasolja, hogy a rakpart nem építendő fel régi alakjában, hanem lejtős partburkolattal, mely a Tisza medrében erős kőhányásokra fog támaszkodni s helyenkint lépcsőkkel lesz ellátva. Ily kőhányásokkal fogják megerősíteni a rakpartot egész hosszában, mivel a fúrásokból kiderült, hogy annak az egész vonalán olyan a talaj, mint ott, a hol süppedés történt s igy hasonló süppedések másutt is várhatók, ha ily kőhányásokkal nem támogatják. A szakértő bizottság ezenfelül azt is javasolja, hogy a felső partfal az árviz elleni védelem szempontjából a város egész mentén 60 centiméterrel fölemeltessék, minthogy a tavaly árvízkor csak két centiméterrel volt magasabb a viz szintájánál.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. szeptember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szegedi tiszai rakpart
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szegedi tiszai rakpart
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szegedi tiszai rakpart
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1659x1100 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna