D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_48_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az antwerpeni robbanás által összerombolt házak
B e s o r o l á s i   c í m : Antwerpeni robbanás által összerombolt házak
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Van Neck antwerpeni fényképész felvételei után
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Neck
U t ó n é v : Frank van
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 39. sz. (1889. szeptember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbanás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : égés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : petróleum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Antwerpen
G e o N a m e s I d : 2803138
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Belgium
G e o N a m e s I d : 2802361
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1889
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az antwerpeni robbanás által összerombolt házak
Van Neck antwerpeni fényképész felvételei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Corvillain-gyár az antwerpeni kikötő mellett feküdt, mellette petróleum-raktárak s más gyúlékony tárgyak voltak. A robbanás okát egész biztosan megállapítani lehetetlen volt, mivel a robbanás pillanatában a gyárban elfoglalt 135 férfi és nő mind oda veszett, de a szerencsétlenség valószínűleg onnan eredt, hogy a gyárban épen akkor 50 millió régi spanyol töltényt szortíroztak s részben fel is bontottak, hogy ujolag megtöltsék.
A robbanás egy percz alatt történt s oly óriási volt, hogy két mértföld kerületben mindenütt megérezték hatását. Magában Antwerpenben, mely tudvalevőleg Belgiumnak egyik legnagyobb városa, a házak ablakai nagyrészt összetörtek, sok ház és templom teteje megrongáltatott s a börze-épület egy része romba dőlt. A nagy robbanásra az emberek tömege rémülve töltötte meg az utczákat, óriási fehér porfelleg emelkedett fel a kikötő felől a város irányában s csakhamar aztán egész sereg lövöldözést lehetett hallani, melyek a leesésük alkalmával szétpattant töltényektől eredtek. A bajt nagyon súlyosbította az a körülmény, hogy rögtön az első , perezben két nagy orosz petroleumraktár lángot kapott s két napig folytonosan égett, égése elterjedt messze és tömérdek raktárt semmisített meg. Az égő petróleum lángja oly forró volt, hogy kezdetben absolute képtelenek voltak a tüzet lokalizálni, habár a városi lakosság, a rendőrök és katonák erélyesen segítettek a tűzoltóknak. A kikötőkben levő hajókra lángoló petróleum-oszlopok hullottak le, sok jelentékenyen megsérült, mások rögtön menekülni voltak kénytelenek azt hitték, hogy az egész kikötő meg fog semmisülni, de szerencsére a nagyobb hajók mind megmenekültek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. szeptember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az antwerpeni katasztrófa : A petróleum égése a robbanás után való éjjel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 740x500 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna