D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_776_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Honvédsirok a budai temetőben
B e s o r o l á s i   c í m : Honvédsirok a budai temetőben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 45. sz. (1889. november 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hősiesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Buda
G e o N a m e s I d : 3054667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Honvédsirok a budai temetőben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A képünkön bemutatott nyugvóhelynek immár stílszerű rácsozattal körülvett falazatában emléktábla áll, melynek külső oldalán e sorok olvashatók:
"E sírok körülkerítése 1889-ben történt az 1848/9-es honvédegyletek 1887 május 19-diki országos gyűlésének határozatából, Borosjenői Tisza László elnöklete alatt," továbbá: "A főváros hatósága e sirok örök fentartását e helyen 1887-ben közgyűlési határozattal magára vállalta."
Az emléktábla belső oldalán olvashatók mind azok nevei, a kik az emlékmű felállításához részint még korábban kezdett gyűjtésekkel - köztük első sorban a lelkes honleány, Farkas Mariska, - részint anyagokkal és kézi munkával járultak, és pedig a már fönnebb elsoroltakon kivül Holzspach A. és fiai, Lévay Henrik, a perlmoosi portlandczementgyár, Wallenfeld Károly, Ormody Vilmos, Murschel K. Frigyes, Pezano Santo, Slanchich Sándor nevei olvashatók.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. november 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti honvédemlék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budai honvéd-emlék leleplezési ünnepélye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1558x1113 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna