D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept1_16.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zrínyi Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Zrínyi Miklós
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Évfordulók - Események (IV.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1916-1987
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1966
S o r o z a t : 1966. Évfordulók - Események (IV.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadvezér
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zrínyi Miklós (1508-1566)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1966-1967
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1966. ÉVFORDULÓK - ESEMÉNYEK (IV.)
Mélyny. (2301), Ofszetny. (többi érték) 11 3/4 : 12 1/4 F. fog.
T.: Nagy Zoltán, Füle Mihály (2305)
Névérték: 2 Ft
PM 2 780 000 fog. 2 572
2307 2252 2 Ft Zrínyi Miklós (1508-1566) Á 1966. jún. 18.-1967. dec. 31. 20,- 10,- 1 000,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Subics-Zrínyiek a legdicsőbb horvát-magyar nemzetség, melynek családfája 1066-ig vezethető vissza. Idővel a Subics nevet elhagyva már csak a Zrínyi nevet használták. Ennek a nemzetségnek tagja Zrínyi Miklós a szigetvári hős. Már gyermekkorától kezdve harcban állt a törökökkel. 1529-ben részt vett a törökök által ostromlott Bécs védelmében. 1542-ben horvát bán lett, első a Zrínyiek között. Ebben a tisztében már az első évben nagy diadalt aratott a török felett a Balatonnál Somlyó mellett. 1543-ban feleségül vette Frangepán Katalint, akitől 13 gyermeke született, és jelentős birtokokat szerzett. I. Ferdinánd magyar király (lásd VII.25.) érdemei elismeréséül, 50.000 forint lefizetése mellett neki adományozta az egész Muraközt Csákvár és Strigó várával. Ez időtől fogva mindannyian - Péter (lásd VI.6.) kivételével - inkább magyarok voltak, mint horvátok. Székhelyük Csáktornya lett. 1556 júliusban báró Nádasdy Tamás magyar nádorral együtt a budai pasa által ostromlott Szigetvárt Babócsa elfoglalásával sikerült felmentenie. 1561-ben I. Ferdinánd, saját kérésére nevezte ki Szigetvár kapitányává. Ebben az évben halt meg Frangepán Katalin. 1564-ben feleségül vette a csehországi Rosenberg Éva grófnőt, akitől egy fiú gyermeke született. Ebben az időben visszavonultan élt, de amikor hírét vette, hogy a török Magyarország ellen nagy sereggel készül, ismét fegyvert fogott. 1566. augusztus elején a Bécs elleni hadjáratra készülő I. Szulejmán oszmán-török szultán (ur.1520-1566) mintegy 80 ezres hadseregével körülzárta a várat. Ekkor Zrínyi 2.500 emberével egy hónapon át tartotta a rábízott erősséget, ma]d a rommá lőtt belső várból, megmaradt 300 katonájával kitört, és hősi halált halt. Az ostromot és Zrínyi emlékét dédunokája, Zrínyi Miklós politikus és költő a Szigeti veszedelem című eposzában örökítette meg. (Révai Nl.19k.709 o., Larousse 1994.3k.174 o., MNL.18k.879 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pauler Gyula: Zrínyi Miklós, a szigetvári hős
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1055x808 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn