D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept2_10.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nagy Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy Lajos
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Királyok
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Konecsni
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1908-1970
V I A F I d : 25509501
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1942
S o r o z a t : 1942. Királyok
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lajos (Magyarország: király), I., Nagy (1326-1382)
V I A F I d : 10646608
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1942
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1943
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1942. KIRÁLYOK
Mélyny. X-Vj. 12 1/2 : 12 F. fog.
T : Konecsni György
F 1942 dec 21 -1943 jun 30
P 250 000 fog
737 704 30(+30)f Nagy Lajos (1326-1382) 100.- 150.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : I. Nagy Lajos magyar és lengyel király 1342-től 1382-ig, Lengyelországban 1370-1382-ig. Károly Róbert magyar király (lásd VII. 16.) és negyedik felesége Piast-Lokietek Erzsébet lengyel hercegnő harmadik fia. Az Anjou-dinasztia magyar ágának a tagja. Apja halála után került a trónra, Székesfehérváron koronázták meg 1342. július 21-én. Jó külkapcsolatokkal rendelkező, virágzó gazdaságú országot, erős királyi hatalmai örökölt. Uralkodása kezdetétől hódító külpolitikiat folytatott. 1345-ben cseh és lengyel szövetségben, hadjáratot vezetett Litvánia ellen. 1345-ben meghódoltatta Horvátországot, de Zára mellett vereséget szenvedett. Fő törekvése és ürügye az volt, hogy megbosszulja a Napolyban meggyilkolt öccse, András herceg halálát, ezért 1348-ban bosszúhadjáratot vezetett Nápoly ellen. 1350-51-ben sikertelen kísérletet tett a nápolyi korona megszerzésére, de kénytelen volt dél-itáliai terveit feladni. 1354-55-ben Szerbia, 1356-ban Velence ellen vezetett hadjáratot, és a zárai békében 1358-ban szigeteivel együtt visszaszerezte egész Dalmáciát. Szerbia ellen számos háborút viselt, míg Lázár kenéz (lásd VI.28.) elismerte hűbérurának. Bosznia nyugati részét 1357-ben közvetlen magyar uralom alá helyezte. A bosnyák bán is vazallusának számított. A Havasalföld fejedelme ellen is többször kellett fellépnie ahhoz, hogy a magyar koronához kösse. Keleten eleinte a tatárok ellen hadakozott, és egy győzelme utan vazallusallarnot létesített Moldvában, de fennhatóságát nem sikerült megszilárdítania. Szoros kapcsolatot tartott fenn nagybátyjával, III. Kázmér lengyel királlyal (ur. 1333-1370), és többször részt vett a litvánok és a tatárok elleni harcokban. Az 1370. november 5-én elhunyt III. Kázmért követte a lengyel trónon. Új királyságát előbb lengyel anyja, majd László opulai herceg útján kormányozta. Halicsot "oroszországi vajdaság" néven magyar fennhatóság alá vonta 1372-ben. 1377-ben győzelmet aratott a litvánok felett. 1378-81 között ismét Velence ellen harcolt, majd 1381-ben a Velencével kötött békében biztosította a magyar fennhatóságot a dalmát városok fölött. Uralkodását végigkísérte a trónöröklés problémája. Második feleségétől, Erzsébet boszniai hercegnőtől három leánya, Katalin, Mária és Hedvig született. Ezért 1374-ben biztosította a lengyel rendek szabadságát, a lengyelek pedig elismerték a leányági örökösödést. A kor keresztény lovageszményét követte, és kötelességének tekintette a római hit fegyveres terjesztését. Ezért 1365-75 között hittérítéssel egybekötött hadjáratokat vezetett a Balkán-félszigetre. A pápák Egyházi Államának belső harcaihoz többször katonai segítséget nyújtott. így 1357-59 között is a pápa támogatására sereget küldött Itáliába. Csaknem évente viselt háborút, és a legtöbbet maga vezette, életét is gyakran kockára téve. Megtartotta apja államának belső szilárdságát, nehézségekkel csak a nápolyi hadjáratok kudarcai után kellett szembenéznie, ekkor, 1351-ben - kivételesen - országgyűlést tartott, amely megerősítette az Aranybullát, biztosította a nemesi birtok öröklési rendjét, bevezette a kilencedet, kimondta az ország valamennyi nemesének azonos jogait és szabadságát. Uralkodása idején terjedtek el Magyarországon a lovagi szokások. Magyarországot gazdaságilag erős, európai jelentőségű hatalommá tette. Támogatta a városok és a kereskedelem fejlődését, jelentős kormányzati reformokat hajtott végre. 1367-ben megalapította a pécsi egyetemet. Uralkodása végén ágyhoz kötötte lepraszerű betegsége, s akkoriban hajlamossá vált a vallásos elmélkedésre. Székesfehérvárott, az általa építtetett sírkápolnában temették el. (Révai Nl.12k.428 o.,Larousse 1992.2k.611 o., Az Emberiség Kr.1991., MNL.llk.728 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Konecsni György: Nagy Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 624x874 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn