D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept2_11.jpg
C Í M 
F ő c í m : Thököly Imre
B e s o r o l á s i   c í m : Thököly Imre
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Korabeli metszet
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vagyóczky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121496242
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1978
S o r o z a t : 1978. Thököly Imre
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovaskép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Thököly Imre (Erdély: fejedelem) (1657-1705)
V I A F I d : 22267169
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1978
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1979
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1978. THÖKÖLY IMRE
(1657-1705)
A Thököly-féle felkelés 300. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 11 1/2 : 12 F. fog.
T.: Vagyóczky Károly (keret)
Á 1978. okt. 2.-1979. dec. 31.
P 3 656 000 fog. 5 900
3291 3316 1 Ft Korabeli metszet 50,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Thököly Imre felső-magyarországi (1682-85) és erdélyi (1690) fejedelem. Zrínyi Ilona férje, protestáns nagybirtokos. 1670-ben az észak-magyarországi családi birtokokat megszálló császári katonaság elől Erdélybe menekült. Az erdélyi fejedelmi tanács határozata alapján ideiglenesen a bujdosók élére állt, és engedélyt kapott rá, hogy magánszemélyként sereget toborozhasson. 1678-ban gróf Teleki Mihály erdélyi politikussal (1634-1690) közösen támadást indított a királyi Magyarország ellen. Az általa vezetett sereg-rész elfoglalta Murányt, Szendrőt és a bányavárosokat. 1680 januárban a bujdosók fővezérükké választották. Februárban a bécsi udvar és a Porta felvette vele a kapcsolatot. A nyár folyamán csapatai a Vág völgyében portyáztak, augusztusban bevette Késmárkot, de Lőcse ellenállt. 1680. november 15-én I. Lipót magyar király, német-római császár (ur. 1657-1705) biztosaival fegyverszünetet kötött. 1682- ben török segítséggel újabb támadást indított a Felvidéken. Elfoglalta Kassát, majd Füleket, ahol Ibrahim Ujzun Arnaut pasa (1683) a szultán nevében uralkodói jelvényeket adott át neki. Ettől kezdve Felső-Magyarország fejedelmének címezte önmagát. 1683-ban csatlakozott a Bécs ellen vonuló török sereghez. A város ostroma alatt a Pozsony vármegyei Cseklésznél táborozott és kapcsolatot akart létesíteni V. Lotharingiai Károly hadvezérrel (1643-1690), de elutasították. 1684-ben több sikertelen diplomáciai kísérlet után, súlyos vereséget szenvedett Eperjesnél, elveszítette Bártfát, majd Makovicát. 1685-ben Erdélyben hűtlenségi pert indítottak ellene, birtokait elkobozták és októberben II. Ahmed pasa (ur. 1691-1695) a Habsburgokkal való megegyezésben Váradon elfogatta. 1686-ban Belgrádban bocsátották szabadon, de régi tekintélyét már nem tudta visszaszerezni. I. Apafi Mihály (lásd IV.15.) halála után - 1690-ben - a szultán Erdély fejedelmévé nevezte ki. Thököly török és tatár segélyhadak élén a zernyesti csatában győzelmet aratott a Teleki vezette erdélyi csapatok felett, a keresztényszigeti országgyűlésen 1690 szeptemberben - fejedelemmé választották, de október végén Bádeni Lakos hadvezér (1655-1707) hadserege elől Havasalföldre menekült. A továbbiakban is a törökök oldalán harcolt. A karlócai béke után, 1699 után végleg száműzetésbe kényszerült Konstantinápolyban, 1701-től haláláig Nikomédeiát jelölték ki neki, családjának és híveinek kényszerlakhelyül, ott élt haláláig. Hamvait 1906-ban a késmárki evangélikus templomban helyezték el. (MNL.17k.442 o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Thököly Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 790x1026 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn