D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tanitónők otthonának megnyitása
B e s o r o l á s i   c í m : Tanitónők otthonának megnyitása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1811-1890
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 2. sz. január 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A főherczegnők eltávozása a megnyitási ünnepély után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A magyar fővárosnak évről-évre örvendetes módon szaporodó közintézetei között a legifjabbat, a tanítónők otthonát, a múlt év végén nyitották meg. Mária Dorothea főherczegnő, József főherczeg legidősebb leánya, mint a róla nevezett Mária Dorothea egyesület védnöke, decz. hó 12-én személyesen megjelent a tanítónők otthonában, hogy azt fölavassa. Az ünnepet Klotild és Margit főherczegnők is megtisztelték jelenlétekkel s a zord téli idő daczára igen szép és előkelő közönség jelent meg, köztük a közoktatásügyi minisztérium vezértagjai s az összes fővárosi jótékony egyesületek képviselői. Az uj intézet az Orczy-kert mögött közvetlenül a tisztviselő-telep mellett van, tágas szép telek közepén, melyet Magyar György, a Margitsziget buzgó főkertésze, csinos kertté fog átalakítani. A telket, mely ezer négyszög ölnél nagyobb, az egyesület Budapest főváros hatóságától díjmentesen kapta örök használatra s az egyemeletes szép tornyos épületet, mely a fölszerelésen kivül mintegy 30,000 forintba került, a Mária Dorothea egyesület főkép gyűjtésekből befolyt pénzen építtette," (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 2. sz. január 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol királynő a beteg német császárnál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1173x799 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet