D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Antal Géza
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Antal Géza
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1846-1889
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 4. sz. január 26.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Antal Géza (1846-1889)
V I A F I d : 166127246
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Antal Géza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Antal Géza a gyakorlati orvostant szóval és tollal szolgálta. Nagy munkásságot fejtett ki az orvosi szakirodalom terén. Irodalmi tevékenysége az orvos-sebészeti téren mozgott s művei, mint már említők, a külföldön is általános elismerésben részesültek. Főérdeme, hogy a sebészi bántalmak diagnosztikáját fizikai alapokon nyugvó, exakt módszerekkel gazdagította s írói működését is ily irányban fejtette ki. Nevezetesebb nagyobb munkája A húgyszervi bántalmak sebészi kór- és gyógytana múlt évben jelent meg a magyar orvosi könyvkiadó-társulat kiadásában s nagy feltűnést keltett Európa-szerte. E nagybecsű müvét ez évben német nyelven is kiadta Stuttgartban az Enke Ferdinánd ottani könyvkiadóczég. Az akadémia harmadik osztályának és az orvos-egyesületnek üléseiben számos értekezést olvasott fel. 1889 eleje óta ő szerkesztette az Orvosi Hetilap-ot Hőgyes Endre tanártársával és barátjával s e lap hasábjain is több jeles dolgozata látott napvilágot. Állandó munkatársa volt több külföldi szaklapnak is. Tudományos irodalmi működését a magyar tudományos akadémia is méltányolta s az idei nagygyűlésén levelező tagjai sorába iktatta. A halál megakadályozta őt abban, hogy az akadémiában megtarthassa székfoglaló értekezését." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 4. sz. január 26.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Apja Antal László, a Bethlen Kollégium kórházának orvosa volt. Antal Géza a marosvásárhelyi főgimnáziumban végezte tanulmányait, azután 1865-ben Bécsbe ment az orvosi egyetemre, de egy év múlva Budapesten folytatta az orvosi tanulmányokat. 1870 novemberében lett orvosdoktor, 1871-ben a sebészdoktori és szülészmesteri oklevelet is megszerezte, majd 1873-ban megkapta a műtői oklevelet. Ez év május havában a Budapesti Egyetem sebészeti kórházában alkalmazták tanársegédként. Ettől az állástól 1877 végén vált meg. 1876. szeptember 21-étől magántanár, 1884-ben a Rókus Kórház fiókosztályának rendelő orvosa lett. 1888 júliusában a Rókus Kórház főorvosává nevezték ki. A Magyar Tudományos Akadémia 1889. május 3-án választotta levelező tagjává. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Antal Géza (orvos)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1106x1306 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet