D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek004803
C Í M 
F ő c í m : Lonovics-Hollósy Kornélia
B e s o r o l á s i   c í m : Lonovics-Hollósy Kornélia
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S o r s z á m : 2
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 7. sz. február 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hollósy Kornélia (1827-1890)
V I A F I d : 63025589
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lonovics-Hollósy Kornélia
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nemzeti színháztól 1862 július 29-ikén vett bucsut Erkel Bánk-bán -jában mint Melinda. Azért ebben, mert végső jelenete gyászünnep. A közönség feltűnően nagy számmal jelent meg a színházban, hogy még egyszer hallhassa a nemzet csalogányát s bucsut mondjon távozó kedvenczének. Szokatlan meghatottság volt tapasztalható a nézőtéren is, a színpadon is s általános lett a megindulás a tiszaparti jelenet után, midőn a hosszantartó tapsvihar alatt a leeresztett függöny újra felgördült s a gyászba öltözött összes színházi személyzet körében a búcsúzó művésznő újra megjelent. A mély csendet a fővárosi közönséget képviselő küldöttség élén Reményi Ede szakítá meg, egy meleg hangon tartott búcsúbeszéddel, mely után Erkel Ferencz a színházi személyzet részéről babérkoszorút nyújtott át a kitűnő művésznőnek, miközben a karzatról folytonos éljenzés és tapsvihar között tiszteletére irt, háromszínű papírra nyomatott, költemények hullottak alá, míg csak a leereszkedő függöny örökre el nem födte a közönség elől annyi nagy szerepnek a személyesítőjét." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 7. sz. február 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lonovics-Hollósy Kornélia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 678x996 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet