D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Bethlen András
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Bethlen András
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 12. sz. márczius 23.
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földművelésügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bethlen András (1847-1898)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Bethlen András földművelésügyi miniszter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A bán erélyes, határozott szelleme, czéltudatos, félelmet nem ismerő, támadó modora kellett Zágrábban, s ha hálával tartozik neki az ország: ezen hálának nagy része visszaesik oda, hogy benne feltalálták azt, a mit az angol helyes embernek mond a neki való helyen. De Bethlen András gróf is right man in the right place volt. Filozofáló, humánus modora a kontempláló szászokat fegyverezte le, a kik szerették benne a tudós és müveit mágnást, de czirkumspektusok is voltak eléggé, nem bántani az ö czirkulusait, jól tudván, hogy a Comes urnák akaratai is vannak, a hol aztán nem alkudozik. És igy lett hallatlan a szászok és oláhok közt szeretett ember az egyik legchauvinistább, de azért igazságos szász gróf. És nekem, a ki e sorokat irom, ugy tetszik, hogy van is e tényben valami logika. Nem mind hasznos hazafi az, a ki a mellét veri; a csendes munkának nagyobb a haszna, és a lassan érett gyümölcsnek nagyobb a zamatja." (Forrás : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 12. sz. márczius 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Bethlen András
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az új kormány tagjai - legújabb fényképeik után (Wekerle Sándor)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 669x788 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet