D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_25_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fejedelmi nász Budán
B e s o r o l á s i   c í m : Fejedelmi nász Budán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Koller
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1889
V I A F I d : 24903436
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 29. sz. julius 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Albert (Thurn und Taxis: herceg), I. (1867-1952)
V I A F I d : 122062926
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Margit Klementina Mária (Magyarország: főhercegnő) (1870-1955)
V I A F I d : 571060
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Margit főherczegnő és Thurn-Taxis Albert herczeg
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Pedig nem valami tekervényes nehéz utat keresett. A legrövidebbet, a legegyenesebbet, az egyetlent, mely szívtől szívhez vezet: a szeretet útját. A bécsi légkörből érkezett ő is, hogy itt a nádori méltóságot elfoglalja; ő se igen gondolkozhatott felőlünk máskülönben, mint a többiek, kik abban a légkörben növekedtek; hisz őt csak úgy meg akarták tölteni hagyományos előítéletekkel, mint a többieket. De nemes lelke azt sugallta, hogy ha ő arra a nagy küldetésre vállalkozott, hogy itt az uralkodó személyét képviselje köztünk, az ország kormányzatának irányt szabjon s mindeneket jóra vezetni igyekezzék: akkor első kötelessége a maga valójában ismerni meg a gondjaira, vezetésére bízott nemzetet, kitanulni jellemét, gondolkozását, erkölcsi erejének nagyságát és forrásait, belemélyedni múltjába, nyomról-nyomra fürkészni, hogyan lett, hogyan alakult, hogyan állhatott meg annyi század nehéz viszontagságai között. Kötelessége megtudni, mi az, a mihez forma szerint megszerzett jogai vannak, mi az, a mire jogos igényt táplálhat, s mivé lehet, mivé fejlődik a neki kedvező föltételek mellett." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 29. sz. julius 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Margit főherczegnő, Thurn-Taxis Albert herczeg neje
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Thurn-Taxis Albert herczeg gyermekeivel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 661x1002 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet