D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Valéria főherczegnő menyegzője
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Valéria főherczegnő menyegzője
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Türk
U t ó n é v : Othmar von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
1843-1904
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 31. sz. augusztus 3.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : házastárs
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Marie Valerie, Erzherzogin von Österreich (1868-1924)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mária Valéria főherczegnő a Renunciatio szertartás alkalmával viselt öltözetében
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gödöllőn az udvar is egészen családias életet élt. Itt nem uralkodott annyira az udvari feszes etiquette, mint Budán, vagy épen Bécsben. A kis főherczegkisasszonynak több volt itt szabad, mint akárhol egyebütt, itt igazán gyermek lehetett, mint a többi gyermekek. Szülői is úgy akarták, hogy az legyen, s ő hasznát is vette ez engedelemnek. Minden életleirásában benne van, hogy mennyire szerette és szereti ma is a gyermekeket. Az ottaniakból is szabad volt olykor választania mulató társakat s ha kikocsizott egyszerű két lovas fogatban, vagy ha gyalog kisétált, csak Korniss grófnő társaságában legföljebb távolról egy lakáj által kisérve, zsebe mindig tele volt fényes aprópénzzel, süteménynyel, czukorkákkal, játékszerekkel, melyeket kedvvel osztogatott ki az útjába jövő gyermekek közt; sőt szülőitől ajándékba kapott pénzét is mind részint arra költé, hogy hozzátartozóit valami ajándékkal meglepje, részint, hogy jótékonyságot gyakoroljon vele." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 31. sz. augusztus 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A főhercegnő vonzódott a szépirodalomhoz, de emellett a képzőművészetek, főleg a festészet terén is tehetségesnek mutatkozott. Elsősorban a virágok és a látképek foglalkoztatták. Anyjához, Erzsébet királynéhoz hasonlóan több lírai költeményt is írt, melyek 1884-ben nyomtatásban is megjelentek. Ezt megelőzően Egy ősz délen címmel közös kötetet adtak ki édesanyjával. Emellett ránk maradt szorgalmasan vezetett naplója is, mely meghatározó képet fest kora társadalmáról, és fontos információkat tartalmaz a császárné életéről is. Jelentősek továbbá vallásos tartalmú elmélkedései. Kedvelte a színjátszást, néhány színpadi művet is írt, melyeket udvari színészek mutattak be. Maga is szerepelt több egyfelvonásos alkalmi drámában, melyeket az uralkodó családja szórakoztatására mutattak be a bécsi Hofburgban, Gödöllőn és Wartholzban. Szeretett utazni, szívesen kísérte el utazásaira édesanyját, Erzsébet királynét. Beutazta vele Magyarország, a Salzkammergut, Meránia, Németország, Franciaország és Anglia tájait. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mária Valéria főherczegnő és vőlegénye Salvator Ferencz főherczeg : Koller Károly és Adéle fényképe után rajzolta Hirsch Nelli / rajzoló Hirsch Nelli, fényképész Koller Károly, Adéle
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mária Valéria főherczegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zasche, Theodor: A király születésnapja: Mária Valéria főherczegnő gyermekei gratulálnak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 971x1398 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet