D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kölcsey emléke
B e s o r o l á s i   c í m : Kölcsey emléke
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Berky
U t ó n é v : Dezső
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 33. sz. augusztus 17.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvújítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kölcsey Ferenc (1790-1838)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emlékmű
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezési hely
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kölcsey Ferencz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Igy készült el az adott utasításhoz híven nem sokára Kölcsey életnagyságú arczképe, mely a nagy-károlyi megyeház nagytermét diszíti, s a melyet mai számunkban bemutatunk. Ez tehát hü mása a megye föntebbi határozatából készült díszes képnek, míg a múlt számunkban közölt arczkép az ugyancsak az Einsle által festett mellképnek mása, mely Bártfayé volt, s mely jelenleg az akadémia képes termében van felfüggesztve. Egy negyed század múlva újabb emlékkel adózott Szatmármegye Kölcsey iránti hálájának. A megye közönségének s némely más szomszéd megyék résztvevő lakosságának közadakozásából 1864-ben Szatmár városa főterén egy emlékszobor állíttatott fel, s a leleplezés ünnepélyére a magyar irodalom számos képviselője s a megyei rendek nagy száma jelent meg. Az ünnepély szept. 25-én tartatott, mintegy tízezer ember jelenlétében. A magyar alkotmány visszaküzdésének mintegy hajnalán, úgy tűnt föl e kiválóan hazafias ünnepély, mintha ez is hozzájárult volna a nemzet erősödéséhez, a mely ősi jogainkhoz való szilárd ragaszkodásunkat jelképezte." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 33. sz. augusztus 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy Károly tiszti főügyésszel hathatós ébresztője és támasza lett megyéjében a szabadelvű mozgalmaknak, egyszersmind kidolgozója a rendszeres munkálatok feletti véleményeknek, melyek a megye által a kiváltságok védői dacára 1832-ben elfogadva, a következő országgyűlésre utasításul szolgáltak és oly hírre emelkedtek, hogy azokat más megye is sajátjává tette. 1832-ben megyei főjegyzővé, azon év november 6-án pedig országgyűlési követté választották. Pozsonyban 1832. december 19-én foglalta el helyét és a négy kerületi jegyzők egyikévé választatott; számos felirat (latinul) és üzenet (magyarul) az ő tollából került ki. Mint szónok, a magyar nyelv ügyében tartott beszéddel tűnt ki először és nemsokára jeles beszédeivel országos hírűvé vált. A parlamenti szónoklatot ő emelte irodalmi s művészi színvonalra; tőle tanulták ezt el az 1830-as és 1840-es évek szónokai: Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József és Szemere Bertalan. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kölcsey Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1146x1514 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet