D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Színházi képek
B e s o r o l á s i   c í m : Színházi képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A népszínház primadonnái
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1807-1905
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 34. sz. augusztus 24.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színészi alakítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színjátszás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Blaha Lujza (1850-1926)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Blaha Lujza különböző szerepeiben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mi színészetünk még nem eléggé kifejlett, hogy vezérszerepet vindikálhassunk magunknak. A hazafias tragédiák követték külföldi társaik példáját, a klasszikus repertoirenak nagyon hiányos az előadása, a középfajú színművekkel a külföld után sántikálunk, még a mi specziális nemzeti műfajunkat, a népszínművet is elcsenevészedni, hanyatlani engedjük, pedig van egy olyan népszínműi csillagunk, a mely egymaga is megérdemelné, hogy egy remekművekből álló műsort teremtsenek a kedveért. Ez Blaha Lujza, a magyar népdal fölkent királynője. Több izben volt már alkalmunk Blaha Lujza páratlan művészetével és bájos egyéniségével foglalkozni, a közönségnek pedig alig lehet elenyészőleg csekély része ez országban, mely ne élvezte volna kitűnő alakításait, vagy legalább hírét ne hallotta volna azoknak. A most megnyílt szinészeti kiállításon alig tehetünk egy lépést, hogy ne találkozzunk arczképével. A Strelisky által oly sok alakban megörökített művésznő arczképe ott van minden teremben, folyosón, falon, mindenféle népszínműi, operettéi szerepében és utczai öltözékben." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 34. sz. augusztus 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1905-ben Kada Elek: Helyre asszony című darabjában játszott a Királyszínház színpadán, nagy sikert hozva a darabnak. 1906 novemberében Vidor Pál partnere volt, aki menet közben átvette a válságba került Népszínház igazgatását, később öngyilkos lett a kusza színházi viszonyok miatt. Hosszas vajúdást követően a Népszínházat összevonták a Nemzetivel, ami gyakorlatilag a népopera műfajának elhalását eredményezte. Blaha, aki a népopera műfajában mozgott a legotthonosabban, ettől kezdve prózai szerepekben is kénytelen volt bizonyítani. 1909-ben Móricz Sári bírójában, vagy a Lányomban tündöklő alakítását a kritika és a nézők is egyaránt dicsérték. Férjének 1909-ben bekövetkezett halála azonban visszavonulásra késztette. Sokáig nem lépett fel, majd 1912-ben néhányszor közkívánatra játszott A piros bugyellárisban. Utoljára Garamszeghy Sándor Matyólakodalom című darabjában lépett fel, amit Blaha visszavonulása miatt kellett levenni a műsorról. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Blaháné a Népszínművekben / fényképész Strelisky
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Blaha Lujza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1233x734 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet