D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bugát Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Bugát Pál
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1793-1856
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 35. sz. augusztus 31.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bugát Pál (1793-1865)
V I A F I d : 12038213
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Bugát Pál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nyomtatásban megjelent önálló müveinek s fordításainak száma huszonöt, mintegy 40 kötetben; e mellett halála után még 16 kisebb-nagyobb mű kéziratát találták meg hagyatékában, nem is említve apróbb értekezéseit s az Orvosi Tár szerkesztését, mely utóbbi munkájában legelőször dr. Schedel Ferencz, a később Toldy Ferencz név alatt oly nagyhírűvé vált irodalomtörténész, majd Flór Ferencz segítették, s végül a magyar orvosok s természetvizsgálók három első vándorgyűlésének munkálatait, melyeket szintén ő szerkesztett. Nagyobb fordításai voltak: Hempel boncztana 2 kötetben, Hahnemann homeoepathikus kézikönyve, Chelius sebészettana 2 kötetben, Tscharner physikája. Önálló eredeti müvei közt említendők: Eptan (1830),Orvosi szókönyv"(1833), ((Természettudományi szóhal-maz (1843). Megjelentek nyomtatásban a dinynyéről, szőlő-kórról szóló értekezései s az akadémiában tartott értekezései, melyek csaknem mind nyelvészeti tárgyúak voltak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 35. sz. augusztus 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Több évig tanársegéd volt, majd 1823-ban Bakabányán orvos lett. 1824. január 10-én az orvosi kar jegyzőjévé választották, s ezért ismét Pestre költözött. Még 1824 áprilisában Selmec- és Bélabánya főorvosává nevezték ki. 1824. október 5-én pedig a pesti egyetemre az elméleti orvostudományoknak a sebészek számára rendelt tanszékére habilitálták és azt november 9-én foglalta el, itt működött 24 évig. 1848-ban a honvédelmi bizottmány kormánya alatt Magyarország főorvosául nevezték ki. 1849-ben ő is követte a magyar kormányt Debrecenbe, és részt vett a honvédelmi bizottság ülésein, ezért a világosi katasztrófa után szülőföldére visszavonult tudós orvost megfosztották tanári állásától, sőt nyugdíjigényétől is. A közéletből kiszorítva szorgalmasan tanulta az összehasonlító nyelvészetet, amely köréből több munkát hagyott hátra kéziratban majd a finn és török nyelvek tanulásával foglalkozott. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bugát Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 965x990 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet