D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 677_756_pix_Oldal_08_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Izsó Miklós síremléke
B e s o r o l á s i   c í m : Izsó Miklós síremléke
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Mátrai
U t ó n é v : Lajos György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1850-1906
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 43. sz. október 26.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Izsó Miklós (1831-1875)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szobrász
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Izsó Miklós síremléke a Kerepesi-uti temetőben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mennyi remény dőlt sírba e korán, már 44 éves korában, elhunyt művészszel. Most, midőn az aradi vértanuk emlékére állított szoborművet az egész müveit közönség éljenzései között leplezték le, több jogunk van önérzetes bizalommal tekinteni a magyar szobrászat jövője elé: 15 évvel ezelőtt, midőn Izsó koporsóját a kerepesiúti temetőbe kisértük, aggódva néztünk a jövő elé, mert hiszen Izsó volt az egyetlen számbavehető magyar szobrász, ki hazájában működött. Nem lehet feladatunk most ismételni a felejthetlen művész életrajzát, melyet lapunkban már két ízben is közöltünk, de a kegyeletes ünnep alkalmával önkéntelenül is eszünkbe jut az a tragikus élet, mely, a magyar úttörők közös sorsát jellemezve, e jelesünknek is osztályrészül jutott." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 43. sz. október 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Izsó Miklós : 1830-1875.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 762x1209 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet