D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 757_863_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Koch és a tüdővész gyógyítása
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Koch és a tüdővész gyógyítása
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 47. sz. november 23.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : értelmiség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egészségügyi tevékenység
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Koch, Robert (1843-1910)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Koch
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hogy gümőkóros anyag által megtámadott szervekben baczillusok mindenkor nagyobb vagy kisebb mennyiségben is előfordulnak, azt Koch számos vizsgálatai minden kétséget kizáró módon bebizonyították. De hogy nem egyéb okok, hanem épen apró lények valóban az okozói is a gümős megbetegedésnek, az még a baczillus kimutatásával bizonyossá téve nem volt. Erre vonatkozólag nagy számú kísérletre volt szükség. Koch ezen baktérium-fajból tiszta kultúrákat készített, vagyis ezen parazitákat a szervezetből kivéve, mesterségesen tenyésztette tovább, mindaddig, míg az esetleg hozzájuk tapadó állati kóranyagtól teljesen megtisztultak. Az ilyen bacillusokat azután állatokba oltotta be, mire épúgy előállott bennök a gumókor, mintha gümős anyagot ültetett volna beléjök. Ilyen irányban folytatott nagyszámú kísérlet után, melyeket Koch a legnagyobb körültekintéssel és szakértelemmel, az előfordulható hibáknak lehető kizárásával végzett, határozottan kijelenthette, hogy a baczillusok nemcsak kísérői, de egyenesen okozói is a gümökórnak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 47. sz. november 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Robert Koch
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Koch Róbert
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 953x1127 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet