D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szinhaz_0024_3.jpg
C Í M 
F ő c í m : Id. B. Wesselényi Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Id. B. Wesselényi Miklós
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Nemzeti Színház története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Nemzeti Színház története. 1., Az első félszázad
S z e r z ő : Rédey Tivadar
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Könyvbarátok, 1937
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mecénás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházirányítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Wesselényi Miklós (1750-1809)
V I A F I d : 55607960
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Id. B. Wesselényi Miklós
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Wesselényi Miklós, báró, id. drámaíró és -fordító, mecénás, színházbérlő és -igazgató. 1795-ben az erdélyi országgyűlés által kiküldött színházi bizottság tagja. 1797-ben a bukástól mentette meg az 1792 óta működő erdélyi magyar színtársulatot, mert kifizette adósságaikat. 1797-1809 között a társulat vállalkozó igazgatója, aki szervezett turnékkal biztosította Nagyvárad, Debrecen, Marosvásárhely, Dés, sőt Szeged és Miskolc időleges magyar színházi ellátását is. 1806-ban társulata egy részét Magyarországra küldte, akik 1807-1815 között Pesten játszottak. Klasszicista drámákat fordított, eredeti szomorújátékait (Attila, a hunnusok királya; Hyppárchus és Hyppiás) csak a zsibói kastélyban adták elő (1798). Az előbbi elveszett, az utóbbi kézirata az OSzK Kézirattárában található. Színházi működésének dokumentumai: W. M. színházi levelezése (1983); Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai (1990). (Forrás: Magyar Színháztörténeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Id. br. Wesselényi Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 816x1042 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn