D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a Chilei forradalom szinhelyéről
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a Chilei forradalom szinhelyéről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1. Gyümölcsárusok vasútállomáson
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 2. Kikötő Valparaisóban
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 3. Falusi utazó kocsi
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 4. Vasúti állomás Santjagóban
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 5. Chilei admirál és matrózok
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 6. Valparaiso a tenger felöl
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 5. sz. (1891. február 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : forradalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : polgárháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1891
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Chile
G e o N a m e s I d : 3895114
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a Chilei forradalom szinhelyéről
1. Gyümölcsárusok vasútállomáson. 2. Kikötő Valparaisóban. 3. Falusi utazó kocsi. 4. Vasúti állomás Santjagóban. 5. Chilei admirál és matrózok. 6. Valparaiso a tenger felöl.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A forradalom kitörését e virágzó országban főkép Balmaceda József elnök erőszakoskodó fellépése idézte elő, ki az országgyűlés (Cortes) tagjaival már hosszabb idő óta viszálykodásban áll s a kitörés is onnan ered, hogy a Cortes tagjai, megunva az elnöknek számos, szerintük jogtalan beavatkozását, legújabban nemcsak a hadseregre vonatkozó törvényt, de a budgetet is megtagadták, ez által akarják kényszeríteni az elnököt és kormányt a lemondásra.
A forradalom január 7-én tört ki teljes erővel. Mint minden ily polgárháborúnál, itt is megoszlott a lakosság, sőt a hadsereg is, a két viszálykodó fél között. A tengerészek a Cortes pártjára állottak s ostromolni kezdték a parti kikötőket, míg a hadsereg egyrésze, az elnök rendeletére, a szárazföldön vette zár alá a felkelők főbb helyeit. Január 18-án Iquique és Coquimbo kikötőit bombázták a felkelők s pár nap múlva Pisagua és Caleta-Buena is sorra kerültek. A hajóhad legnagyobb része a fölkelők pártján van. Az "El Almirante Cochranei" és "Blanco Encalade" nagy hadihajók az "Esmaralda" czirkáló hajó és "Magellan" korvette és az "Aconcaqua" nevű postahajó részt vesznek már a küzdelemben. Másrészt az elnök pártján van a "Huascar" nagy hadihajó, egy korvett, két postahajó és nyolcz torpedónaszád. Európából két uj naszádot s az "Abtao" nevű korvettet várják, de a "Blanco Encalade" a Magellan-szorosban útjokat akarja állani.
Megragadjuk ezt az alkalmat, hogy olvasóinknak bemutassunk egy pár részletet az érdekes amerikai államból. Valparaiso es Santjago kepéin kívül a vasúti állomásokon felszolgáló gyümölcsárusok s a falusi utazó-kocsi a messzefekvő ország sajátságos ethnografiai viszonyaira is engednek egy pillantást, habár e sajátságok itt voltakép csak is vidéken találhatók fel főkép, a városi élet már nagyrészt olyan, mint Európában.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. február 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mutatványképek a "Politikai ujdonságok" novemberi és deczemberi számaiból : Chilei harczosok tetemei a placillai csata után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1128x1534 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna