D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szathmáry-Latkóczyné
B e s o r o l á s i   c í m : Szathmáry-Latkóczyné
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 6. sz. (1891. február 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Farkas Lujza (1818-1893)
V I A F I d : 308195242
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színészi mesterség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szathmáry-Latkóczyné.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nemzeti színház legrégibb s egyik legérdemesebb tagja, Szathmáry-Laczkóczyné, leánynevén Farkas Lujza, január 31 -én búcsúzott el attól a közönségtől, melynek negyven éven át annyi vidám, élvezetes órát szerzett művészetével.
Szathmáryné, úgyszólván, a színpadon született. A magyar színészet egyik érdemes úttörőjének, Farkas Jánosnak a leánya volt, a kit deli termetéért és kifejezésteli arczáért is, de megkülönböztetésül is egy hasonnevű pályatársától, a "szép" melléknévvel ruházott föl kora. Ennek a "szép Farkas"-nak szini vándorúton, Rimaszombatban, 1818-ban született leánya volt a kis Lujza. Alig volt hat éves, mikor atyját elvesztette. Édes anyját még előbb. De ö már ebben a korában is a színpad szükséges "kellékei" közé számíttatott. A "Salamon ítélete", "Heródes mészárlásai" czímű élőkép-csoportokban az övé volt a főszerep s "Abel halála"-ban már az angyalt személyesítette, a ki néhány szó kíséretében nyújtja át a beteg Ádám számára a mennyből hozott gyógyfüvet.
Az 1832-ik év tavaszán volt, hogy mint tizennégy éves leányka Kolozsvárott először föllépett. A közönségnek rendkívül megtetszett a kiváló szépségű naiva, ki nemcsak megjelenésének elragadó bájával, de játékának és előadásának kedvességevel is elárulta a benne rejlő tehetséget.
Tizenhat éves korában ment nőül Szathmáry Dániel színészhez, ki akkortájban jelentékeny szerepet játszott a színészetben. A forradalom vihara Szathmáry Dánielt is a csaták tüzébe szólította. Nem is tért onnan többé vissza. A legelső ágyúgolyók egyike megölte a vitéz vörössapkást a fejértemplomi csatában és Szathmáryné Farkas Lujza özvegyen maradt. Ekkor vidékre ment s az ország majd minden nagyobb városában megfordult, mindenütt báliért, elismerést aratva. Népszerűségben vetekedett a korszak legjelesebb színésznőivel. 1851-ben ismét vissszatért Pestre, hol a nemzeti szinház tagjai közt találjuk.
Nőül ment Latkóczy Nándorhoz, kivel a vidékre költözött s csak 1857-ben tért ismét vissza a nemzeti színházhoz, melynek ettől kezdve állandóan tagja maradt.
Kitűnő szerepei voltak az egykor oly fölkapott "Tücsök" Fadette anyója, "Komeo és Júlia"-ban a dajka, Moliére "Tartuffe"-jében Pernellné, Sardou "Idegesei"-ben Tuffier asszony, az "Ármány és szerelem"-ben Millerné, a "Peleskei nótárius"-ban Tóti Dorka, a "Mátrai vadászatok"-ban a színésznő, de mindenek fölött Szigligeti "Mamá"-jában a czimszerep, az utolérhetetlen Mogoriné.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. február 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szathmáry-Laczkóczyné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 731x963 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna