D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_21_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gruics Száva, a volt szerb miniszterelnök
B e s o r o l á s i   c í m : Gruics Száva, a volt szerb miniszterelnök
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 10. sz. (1891. márczius 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Grujić, Sava (1840-1913)
V I A F I d : 309561474
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerbek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gruics Száva, a volt szerb miniszterelnök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : G. Száva, szerb államférfiu, szül. Koláreban Pozsarevác mellett 1840 nov. 25. A belgrádi katonai akadémiát bevégezve, 1861-ben Poroszországba ment s itt másfél évig a tüzérségi szakmát tanulta ezután öt évig Oroszországban Mihailovban folytatta katonai tanulmányait s még két évet töltött Oroszország arzenáljaiban és az orosz hadseregben. Hazatérve, a szerb hadseregbe lépett, azonban Szerbia katonai szervezése (1873)c. munkája miatt, melyben igen sok keserű igazságot mondott a kormány szemébe, elbocsátották, de a közvélemény oly erősen pártjára állott, hogy a kormány kénytelen volt visszahelyezni s a kragujeváci arzenál igazgatóságát bízta reá, majd a hadügyminisztériumba nevezték ki tüzérségi felügyelőnek. A bolgár-szerb háboru után, melynek szerencsétlen kimenetele igazolta nézeteit, 1877. hadügy-miniszternek neveztetett ki. 1878. ez állásról leköszönt, 1879. mint főkonzul ment Bulgáriába, 1882. mint követ Athénbe és 1885. mint követ Petervárra. 1887. ismét hadügy-miniszter lett és 1889., Milán király lemondása alkalmával, a régensség őt bizta meg a kormány alakításával. Mint miniszterelnök vezette Szerbia ügyeit 1890 elejéig, midőn a szerb tulzók többségre jutván, kénytelen volt a miniszterelnökséget az erősen radikális Pasic Miklósnak átengedni. Az államcsiny után, 1893 dec. 3., ujra elvállalta a miniszterelnöki széket és a radikális pártra támaszkodva, 1894 elejéig maradt az ügyek élén. Milán király az alkotmány ellenére 1894 elején Belgrádba visszaérkezett. G. jan. 22. beadta lemondását és Simicnek engedte át helyét. Azóta megint az ellenzék soraiban küzd. (Forrás: http://www.kislexikon.hu/gruics.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Pasics Miklós, a jelenlegi szerb miniszterelnök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 902x1030 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna