D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_22_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szerb miniszterek
B e s o r o l á s i   c í m : Szerb miniszterek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tausanovics S. Koszta, kereskedelmi miniszter
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 10. sz. (1891. márczius 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Taušanović, Kosta (1853-1902)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereskedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szerb miniszterek
Tausanovics S. Koszta, kereskedelmi miniszter.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tausanovics S. Koszta, szerb államférfiu és iró, szül. Alexinácban 1853. Tanult Prágában, Hohenheimban és Heidelbergában, részt vett az 1877-78-iki szerb-török háboruban, azután pedig tanár lett a belgrádi képezdében és szerkesztette a Tezak (Földmíves) címü szaklapot. Mint heves radikálispárti képviselő részt vett a zajcsári felkelésben és ezért 10 évi fogságra itélték. A fogságból az 1885-iki általános amnesztia alkalmával kiszabadult és a szkupstinában 1886. ismét Alexinácot képviselte, hol 70-ed magával keresztülvitte a radiális és liberális párt fuzióját, mely Risztics kormányra jutását és Garasanin bukását idézte elő a Tisztics-minisztériumban mint a közmunkák minisztere vett részt. Nagy érdemei vannak a szerb alkotmány reviziója körül és mint a szupstina elnöke tapintatosan megfékezte a radikálisok túlkapásait. Ő alapította a belgrádi Zadruga elszámítoló bankot, mely Szerbia egyik legjelentékenyebb pénzintézete. Ma is kiváló szerepet játszik a szerb politikában.
(Forrás: http://www.kislexikon.hu/tausanovics.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gruics Száva, a volt szerb miniszterelnök
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Pasics Miklós, a jelenlegi szerb miniszterelnök
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szerb miniszterek : Gyája János, belügyminiszter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 534x778 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna