D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Feszty Árpád falfestménye a törvénykezési palota esküdtszéki termében
B e s o r o l á s i   c í m : Feszty Árpád falfestménye a törvénykezési palota esküdtszéki termében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A tűzpróba
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Feszty
U t ó n é v : Árpád
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1856-1914
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 13. sz. (1891. márczius 29.)
T e c h n i k a : falfestés
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falfestmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : igazságszolgáltatás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főpap
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lány
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Feszty Árpád (1856-1914)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lipótváros
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Feszty Árpád falfestménye a törvénykezési palota esküdtszéki termében
A tűzpróba
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az új törvénykezési palota esküdtszéki termét már úgy tervezték, hogy fali képek is díszítsék, s a nemes egyszerűséget, a terem méreteinek harmóniáját, komolyságát, a szemléltető művészet ide illő ábrázolással emelje, s a hely jelentősége szerint hangulattal, képzelettel töltse el azt, ki ide belép.
A fali képek elkészítésével Feszty Árpádot, a fiatalabb festői nemzedék e gyorsan kiemelkedett jeles tagját bízták meg, ki az operaház csemege-termébe, a nemzeti színház emeleti csarnokába, a vörös-kereszt-egylet kórházának termébe, a VI-VII. kerületi kör táncztermébe is festett freskókat.
A tűzpróba az első kép, a középkor igazságszolgáltatásának e kegyetlen formája, mikor az eltitkolt igazságnak csoda által kellett kiderülni. Ha a bűnnel vádoltat nem égette meg a tüzes vas, csak akkor nem ítélték el. A bíráskodás az egyház embereinek kezében lévén, a tüzpróba egyházi szertartásokkal volt összekötve, imádsággal, harangozással. A papi bírák teljes egyházi díszben jelentek meg. Feszty képén is egy kolostor előtt foly le a megható jelenet, zord, komor ünnepélyességével, melyet a csoportok, az egyes alakok oly jól kifejeznek. A kolostor kapuja előtt foglal helyet az itélő főpap, körülte egyházi és világi férfiak s hátrább a népből való alakok. A vádlott egy szép, ifjú lány, hosszú, fehér ruhában. A királyi biró pánczélos alakja jelt ád, hogy az istenítélet kezdődjék, a leány lépjen rá a tüzes vasdarabra, melyet egy piros kámzsával elfödött hóhér hosszá fogóval vett ki a tüzes katlanból. A szép lány borzadva döbben vissza, karját rémülten, kimeredt szeméhez emeli. Tekintete az izzó, szikrázó vasdarabokra mered. A gyülekezet némán, de mogorva várakozással lesi, hogy mi fog történni. Világosan, tisztán elmond mindent a kép. Fő alakja, a fiatal lány, egy szépen gondolt drámai cselekvény rokonszenves hősnője, plasztikus és kifejező. A többi alakok is mind annyit ki bírnak fejezni s annyi festőit képviselnek. A fényen színek is fokozzák a kép hatását.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 29. )
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feszty Árpád: Feszty Árpád falfestménye a törvénykezési palota esküdtszéki termében: Perdöntő párbaj
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1001x1160 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna