D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az "Utopia" angol hajó elsülyedése
B e s o r o l á s i   c í m : Utopia angol hajó elsülyedése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A gibraltári kikötő, ahol az "Utopia" elsüllyedt
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 14. sz. (1891. április 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : süllyedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ütközés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gibraltár
G e o N a m e s I d : 2411585
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1891. március 17.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az "Utopia" angol hajó elsülyedése
A gibraltári kikötő, ahol az "Utopia" elsüllyedt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rendkivüli nagy szerencsétlenség történt márcz. 17-én este Gibraltár mellett. Egy angol hajó elsülyedt s nem kevesebb, mint 564 ember esett áldozatául, a mi a hajózás történetében is a legnagyobb ritkaságok közé tartozik.
A hajó olasz kivándorlókat vitt Amerikába és saját 50 főből álló személyzetén kivül volt rajta 17 utazó s 813 kivándorló, mely utóbbiak közül 783 Dél-Olaszországból, 21 pedig Triestböl jött. Erős délnyugoti szél fútt s a kikötő felől hatalmas hullám-áramok tolultak előre. A kikötőben véletlenül igen sok hajó volt együtt, különösen angol vitorlás hadi hajók, Jones admiral vezetése alatt. Ezek közül az egyik legnagyobb hajó, az "Anson" a város déli végén Bugged Staffnál a nyilvános park közelében volt kikötve s az "Utopiát" szerencsétlenségére a vihar épen ennek a hajónak hajtotta. Összeütköztek és pedig oly erősen, hogy a kivándorlókat vivő nagy hajó már öt percz múlva sülyedni kezdett s 20 percz alatt teljesen elmerült.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. április 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az "Utopia" angol hajó elsülyedése: A hajó sülyedése az ütközés után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1585x677 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna