D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bockelberg Ernő
B e s o r o l á s i   c í m : Bockelberg Ernő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : a Nemzeti Tornaegylet művezetője
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 21. sz. (1891. május 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bockelberg Ernő (1839-1891)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonaélet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízibalett
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : önkéntes tűzoltóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mentőszolgálat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vöröskereszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bockelberg Ernő.
a Nemzeti Tornaegylet művezetője.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bokelberg Ernő, a magyar tornászatnak egyik legérdemesebb művelője és terjesztője, szül. Hannoverában 1839., megh. Budapesten 1891 nov. 17. Katonai intézetben nevelkedett, a honnan kilépvén, csakhamar tiszti rangot nyert és mint főhadnagy részt vett az 1864-ik évi schleswig-holsteini hadjáratban. 1865. került Budapestre, hol még azon évben a nemzeti tornaegylet művezetőjévé megválasztatván, ettől kezdve szakadatlanul a magyar tornászat, tűzoltás és mentési ügy fejlesztésének szentelte tehetségét és tanulságát. B.-nek úgyis mint gyakorlati tornásznak, úgyis mint a helyes elmélet emberének és kitünő vezetőnek maradandó érdemei vannak a magyar tornászat fejlesztése terén. A testgyakorlás fejlesztését magyar alapra kivánta helyezni és dacára német eredetének, magyar torna-műszói a legjobbak közé tartoznak. A tűzoltás rendszeresítése körül is tetemes érdemei vannak, mert Matolay Elekkel gróf Széchenyi Ödönnel és Follmann Alajossal együtt, megalkotói közé tartozott a pesti önkéntes tűzoltó-egyesületnek. Hasonló érdemeket szerzett a mentési szolgálat szervezése körül. Sokat fáradozott az országos vörös kereszt-egyesület ügyében is, és ő volt az első, aki a sebesülteket gondozó csapatot szervezett és beoktatott s ellátta a saját terve szerint átalakított és jónak talált sebesültszállító kocsival. Önálló művei: A tornázás versenyszabályai (Budapest 1890), Reformjavaslatok a tornatanításról (u. o. 1891).
(Forrás: http://www.kislexikon.hu/bokelberg.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nemzeti tornacsarnok Pesten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 701x1054 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna