D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : R. Bowdler Sharpe
B e s o r o l á s i   c í m : R. Bowdler Sharpe
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 24. sz. (1891. junius 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Állatorvostan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bowdler Sharpe, Richard (1847-1909)
V I A F I d : 54295317
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : biológus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zoológus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ornitológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1891
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : R. Bowdler Sharpe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sharpe atyja könyvkereskedő volt, s ö adta ki az egykor igen elterjedt "Sharpes London Magaziné" czimü folyóiratot. Fiát az egyetemen akarta kiképeztetni a fiú azonban tanulni nem akart, s már a gymnázium 4-ik osztályából belépett, mint segéd, atyja üzletébe. Ekkor azonban - a mint előttem magát kifejezte - már "bele volt bolondulva" a madarakba, s még nem volt egészen 17 éves, mikor megírta a "Jegérek monográfiáját" oly szépen és olyan alaposan, hogy ezen első munkájáért 500 font sterlinget kapott.
1869-ben a Zoological Society könyvtárának őre lett, s ekkor kezdte Dresserrel társaságban irni az európai madarak történetét azonban ezt kénytelen volt abbanhagyni, mert 6. B. Gray, a British múzeum omithologiai osztályának őre elhalálozván, ő hivatott meg helyét betölteni, s e helyet elfoglalván, tüstént hozzáfogott a British múzeum madárkatalogusának megírásához. Ez pedig tulajdonképen nem kevesebb, mint az egész föld összes madarainak leirása, s eddigelé már 10 kötet jelent meg belőle, egy nyomtatás alatt van, kettő pedig munkában. ...
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. junius 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Nagy-Britanniából : British-Museum
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 725x1035 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna