D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_10_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pécsi bazilika belseje
B e s o r o l á s i   c í m : Pécsi bazilika belseje
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Főapsis. - Püspöki és kanonoki székek
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zelesny
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 25. sz. (1891. junius 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bazilika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templomi bútor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templomi berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pécsi bazilika belseje
Főapsis. - Püspöki és kanonoki székek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A keleti oldal képe a restaurálás után teljesen új alakot öltött, miután a főhajó ereszéig felhúzott és rengeteg góthikus ablak által áttört szentély-falat tövéig lebontották és az apsis visszanyerte eredeti alakját. Most a keleti oldalon az épületet függélyes lap metszi át, melynek szélén egyszerű falszalag, a födelek szélei alatt pedig egy sor fokozatosan emelkedő ívecske, "fries" fut végig. Ennek a különben csupasz, tüzfalszerű lapnak egyetlen tagozatát a főhajó padlására nyíló kettős ablakocska és a mellékhajók padlását bevilágító kis négyszögű ablak képezi. Ennek az oldalnak díszét tulajdonképen a falhoz támaszkodó három félkörív alakú kidomborodás, az úgynevezett apsis (középső) és a két kisebb apsidiol képezi, melyek a fő és mellékhajók oltárfülkéinek neveztetnek. De a pécsi templomnál csak a két mellékfülkében van az oltár, holott az apsisban a püspöki trón foglal helyet. Mind a három félkör kettős párkányzaton nyugszik, melyeket az al-templom ablakai törnek át s egy kisebb és egy nagyobb attikai lábhoz hasonló párkányzat koszorúz és csak az apsis és apsidiolok érintkezésénél látunk falszalagot, különben mind a három félhenger felülete sima, csupán az eresz alatt van egyszerű díszítés. Az apsison három román ablak (Szent-háromság symboluma), az apsidiolokon pedig egy-egy ablak van és tetőzeteiket félkúpalakú úgynevezett apsisfedelek képezik. A főapsis fedelének csúcsát Krisztus-fej, az apsidiolok csúcsait pedig fenyődoboz díszíti. A főhajó ormóján ellenben görög kereszt van.
A főhajó apsisában a püspöki trón van elhelyezve, mely márványból faragott szók és háromfoku lépcsőzetes emelvényen nyugszik a szék elejébe nagy értékű drágakő van beillesztve. Két oldalt kisebb szék áll, a két segédpap számára. Ugyancsak jobb és balfelől kilenczágú aranyozott bronz kandeláber áll. A mellékhajókat elválasztó árkádsorok párkányzatain is bronz gyertyatartók vannak elhelyezve. A püspöki széktől a főoltárhoz körülbelül 15 lépésnyi hosszú út, a "via triumphalis" vezet, melyet stilszerűleg külön készíttetett szőnyegek futnak be. Ezt az utat két oldalt, a mellékhajókat elválasztó árkádsorok előtt díszes faragású kanonoki székek fogják közbül.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. junius 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelesny Károly: A pécsi bazilika belseje : A főhajó és a főoltár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelesny Károly: A pécsi bazilika belseje : Népoltár. - Lépcsőzet a főoltárhoz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1100x1004 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna