D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_29_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol királynő unokájának lakodalma
B e s o r o l á s i   c í m : Angol királynő unokájának lakodalma
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az esküvő a Szent-György kápolnában Windsorban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 29. sz. (1891. julius 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Luiza (Schleswig-Holstein: hercegnő) (1872-1956)
V I A F I d : 78349936
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Aribert (Anhalt: herceg) (1864-1933)
V I A F I d : 315945293
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Viktória (Nagy-Britannia: királynő) (1819-1901)
V I A F I d : 95738652
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyesült Királyság
G e o N a m e s I d : 2635167
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1891. július 6.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol királynő unokájának lakodalma. - Az esküvő a Szent-György kápolnában Windsorban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ritka, fényes ünnepnek volt a színhelye e hó 6-án a windsori kastély. E napon vette nőül Aribert József Sándor anhalti herczeg schleswig-holsteini Luiza herczegnőt, a ki Viktória angol királynőnek unokája.
Az angol királynő harmadik leányának, Helénának férje, Keresztély) schleswig-holsteini és sonderburgi-augustenburgi herczeg, nagyon keveset szerepelt eddig a közéletben. Kitűnő családapának mondják. Négy gyermekét maga tanította irni, olvasni, lovagolni és vadászni, s most is gyakran jár ki velük lóháton vagy kocsin, s minden évben egy-két hónapig együtt utazgatnak külföldön, legtöbb időt Darmstadtban töltve, hol a hesseni nagyherczeg szintén egyik veje Viktória királynőnek.
Ily polgárias hajlamokban nőtt fel legfiatalabb gyermeke, Luiza herczegnö is, ki 1872 aug. 12-én született s így most 19 évében van. Szeret olvasgatni, festeni és lovagolni, harmadfél évvel idősebb nővérével folyvást együtt van.
A vőlegény, Aribert József Sándor anhalti herczeg, 1864 június 18-án született s negyedik fia a jelenleg uralkodó anhalti herczegnek. Ez a család a legrégibb uralkodó-családok közé tartozik Németországban.
Az esküvő a windaori kastély Szent Györgyről nevezett hírneves kápolnájában történt, s a szertartást Anglia főpapja, a canterbury-i érsek végezte. A templomot pálmák és virágok diszi-tették. Az oltáron volt az a gyönyörű ezüst kereszt, melyet Viktória királynő uralkodói 50 éves jubileuma alkalmából készíttetett az aranyos székeket királyi kékszőnyegek borították rend-jelvényekkel s angol rózsákkal díszítve. A jókora nagyságú templomban kizárólag előkelőségek és notabilitások vettek részt pazar fényű öltözetben, mely némileg ellentétben állott a német kíséretekhez tartozó férfiak sisakjaival és egyszerű katonai egyenruháival. A fejedelmi vendégek, bár a reggel kissé borús idő az esküvőre teljesen kitisztult, a csak pár lépésnyire fekvő várpalotából 6-8 lovas hintókban hosszú sorokban jöttek át. Az első csoportban voltak az anhalti herczeg, az örömapa és családja, köztök veje, a mecklenburg-strelitzi nagyheczegség trónörököse, utánuk jött a walesi herczeg a német császárnét s a német császár a walesi herczegnét vezetve karján. Ezután következett Aribert herczeg, a vőlegény, két fivérével. Ezek után jött Viktória angol királynő, a menyasszony anyjának s nővérének kíséretében. Majd magát a menyasszonyt vezették a templomba atyja és fivére. Ezután jött a hat nyoszolyó leány s végül a királyi család más tagjai.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. julius 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fife Lord és menyasszony, Luiza herczegnő, az angol királynő unokája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1666x1078 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna