D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Diplomaták fogadtatása az angol udvarnál
B e s o r o l á s i   c í m : Diplomaták fogadtatása az angol udvarnál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 31. sz. (1891. augusztus 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Nemzetközi politika, szervezetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külképviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Diplomaták fogadtatása az angol udvarnál.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Minden külállami képviselők között rangra és tekintélyre nézve legkiválóbbak az úgynevezett nagykövetek, kiket még nagyjában ma is, de azelőtt kivétel nélkül csak nagyhatalmasságok szoktak küldeni más nagyhatalmasságok udvaraihoz, s kik, mint saját hazájukban már kiváló szerepet játszott, vagy fejedelmi vagyonú és magas rangú polgárok, hivatalos állásukban is nagy tiszteletben szoktak részesülni, s kiknek a fontosabb politikai alkudozásokon kívül a megbízó állam társadalmi képviselése is feladatuk s ezért rendesen óriási összegű fizetésük s külön szép palotáik vannak. A múlt századokban, különösen Spanyol- és Francziaországban kifejlődött merev diplomácziai etikettet még most is pontosan megtartják, s hogy a rangfokozat tekintetében ne történjék közöttük versengés, kineveztetésük sorrendjében foglalnak helyet s a legrégebben kinevezettet, az úgynevezett "doyen"-t mintegy egyenlők között elsőnek tekintik, ki minden oly esetben, midőn valami etikettékérdés merül fel, az udvar és a többi nagykövetek között közvetítő szokott lenni. Jelenleg Londonban 7 ily nagykövet van s ezek doyenje most Waddington, a franczia nagykövet, egykor sokat emlegetett miniszterelnök, ki már nyolc éve foglalja el ezt a helyet, hova 1883 július 18-án neveztetett ki.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. augusztus 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az európai diplomaták Konstantinápolyban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szargon khorzabadi palotája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A német trónörökös nagykorúsítási ünnepélye : A külföldi diplomaták tisztelgése a királyi palota fehér termében májas 6-ikán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1631x1105 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna