D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_676_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az akadémia alapítása
B e s o r o l á s i   c í m : Akadémia alapítása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Holló Barnabás szoborművének tervrajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Holló
U t ó n é v : Barnabás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1917
V I A F I d : 171032628
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : dombormű
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 39. sz. (1891. szeptember 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : alapítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos akadémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Széchenyi István (1791-1860)
V I A F I d : 39390131
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Károlyi György (1802-1877)
V I A F I d : 69976666
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Eszterházy Mihály (1783-1874)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wesselényi Miklós (1796-1850)
V I A F I d : 8184090
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nagy Pál (1777-1857)
V I A F I d : 259481236
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Máriássy István (1753-1830)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Platthy Mihály (1788-1853)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Perényi Zsigmond (1783-1849)
V I A F I d : 121514339
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Andrássy György (1797-1872)
V I A F I d : 121463507
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dessewffy József (1771-1843)
V I A F I d : 8860446
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bartal György, id. (1785-1865)
V I A F I d : 5311988
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Takács Gáspár, Kis-Jókai (1786-1839)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Balogh János (1796-1872)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pap István (1786-1855)
V I A F I d : 167134678
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Döbrentei Gábor (1785-1851)
V I A F I d : 52082359
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1825. november 3.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az akadémia alapítása
Holló Barnabás szoborművének tervrajza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Holló egy közel öt méter széles és két méter magas dombormüben örökítette meg azt a nevezetes mozzanatot, a mikor Széchenyi István gróf az akadémiát nagylelkű adományával megalapítja. A dombormű az országgyűlés termét tünteti fel s ívezett ablakain át a pozsonyi várat láthatni. A terem közepén hosszúkás asztal áll s e körül foglalnak helyet a nevezetes aktus szereplői.
A főalak természetesen Széchenyi István gróf, a ki mint a Ferdinánd-huszárok kapitánya, katonai egyenruhában áll az asztal elé.
A háttérben jobbra vannak Széchenyi barátai. A fiatal Károlyi György gróf, a kit a Széchenyi szavainak hatása szintén nagylelkű elhatározásra buzdít. Díszmagyar ruhát visel s míg egyik kezével kardját fölemeli, a másikkal kucsmáját fogja s az asztal szögletére támaszkodik. Mögötte áll a sima képű, pörge bajszos Eszterházy Mihály gróf, a ki mellett Wesselényi Miklós báró ül, balkezét kardján nyugtatva.
Széchenyivel szemben az asztalnál ül felsőbüki Nagy Pál, Sopronmegye követe, a kinek gyújtó hatású beszéde lelkesítette föl Széchenyit. Nagy Pál, a kinek hatalmas feje s karakterisztikus arczéle a szobormű egyik legsikerültebb része, meg van lepetve a nem várt hatás által s csodálkozva néz az ifjú grófra, a ki oly fejedelmi adományt tesz. Egyátalán valamennyi alakon a meglepetés és bámulat kifejezése látszik.
Az asztalfőn ül Máriássy István elnök, Gömör-megye volt alispánja és követe, a ki az akkori idők divata szerint hosszú hajat visel. Széchenyi mögött ül tollal a kezében Platthy Mihály, Bars-megye követe, a ki a jegyzői tisztet töltötte be. Ott ül a hosszú szakállas, tipikus magyar arczu Perényi Zsigmond báró, Beregmegye követe, később Ugocsa főispánja s végül az 1849-iki debreczeni felsőház elnöke és vértanúja. Mellette foglal helyet Andrássy György gróf, Tornamegye követe, az akadémia harmadik alapítója, a kinek arczán meglátszik az Andrássyak családi jellege. Ott ül még derült arczczal az ifjú Dessewffy József gróf, Szabolcsmegye követe.
Az ülő alakok mögött állanak a lelkesen éljenző s elragadtatásukban kucsmájukat lobogtató követek: Bartal György és Jókai Takács Gáspár pozsonymegyei követek, Balogh János barsi követ, Kolozsváry Miklós, Győrmegye követe, továbbá Szoboszlai Pap István debreczeni prédikátor és Döbrentey Gábor.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. szeptember 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rohn Alajos: A Magyar Tudományos Akadémia alapítása (1825. nov. 3.)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Holló Barnabás: A M. T. Akadémia alapításának emléktáblája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1515x745 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna