D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 677_764_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Babu Rajendralála Mithra
B e s o r o l á s i   c í m : Babu Rajendralála Mithra
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kelet-indiai fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 43. sz. (1891. október 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mitra, Rājendralāla (1822-1891)
V I A F I d : 10061244
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szanszkrit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Babu Rajendralála Mithra
Kelet-indiai fénykép után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rajendralála Mithra, a kalkuttai Asiatic Society alelnöke, tudományánál fogva hazájában magasrangu egyén (ezt fejezi ki a neve elé illesztett "Babu", "úr" czim) 1822 február 26-án Kelet-India fővárosában Kalkuttában született, az előkelő Mithra hindu családból, mely nemességét még a X. században nyeré, hazájának minisztereket, hadvezéreket adott, e század kezdetén azonban a háborúk következtében elszegényedett. Kezdetben az orvosi pályát választá s annak tanfolyamát, folytonos kitüntetések között csaknem befejezé, midőn orthodox nézetű atyja öt e pályáról leterelé. Ekkor jogi és irodalmi tanulmányokra vetette magát s a Brahmánság szent, de kihalt nyelvét, a szanszkritot kezdte tanulmányozni, a mire kedvező alkalma nyilt, midőn az Asiatic Society a már ekkor névre kapott tudóst 1846-ban könyvtárnokául, tehát ugyanarra az állásra választá, melyet ö előtte néhány évvel dicsőült hazánkfia, Körösi Csorna Sándor töltött vala be.
hindu embernél feltűnő jártassággal bírt. Az angolon kívül ugyanis tökéletes birtokában volt a franczia és német nyelvnek, de e mellett a többi nyelvekben is teljes nyelvtani tájékozottsága volt. A magyarok s nyelvök iránt különös érdeklődéssel viseltetett s mindig hálásan emlékezett arra a megtiszteltetésre, mely őt 1865-ben akadémiánk részéről az által érte, hogy ez tagjai sorába választotta.
Tudományos érdemeit az angol kormány nemcsak rendjellel, hanem a legmagasabb kitüntetéssel is jutalmazta, a mi eddig tudományos érdemű embernek valaha adatott: fölruházta ugyanis a Kelet-Indiában fejedelmi rangot jelentő "Radzsa" czímmel.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. október 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Babu Rajendrolála Mitra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 517x565 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna