D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 677_764_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Középkori építészeti műemlékek
B e s o r o l á s i   c í m : Középkori építészeti műemlékek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A városháza Brémában
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 43. sz. (1891. október 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reneszánsz
 M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : városháza
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bréma
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Középkori építészeti műemlékek
A városháza Brémában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A német renaissancenak érdekes műve a városháza Brémában egy pompás épület, mely eredetileg 1405-1409-ig épült s a renaissance-stilben tartott déli homlokzat csak 1609-12-ben készült hozzá. Belsejében látható a hires, művészileg faragott lépcső, Smidt polgármester szobra Steinhäusertől (1860) és Hünten festménye, mely a loigny-i csatát ábrázolja (1882) a pinczehelyiségben pedig Fitger allegóriái képei láthatók. De nem az építészeti dísz gazdagsága a fontos tényező ezen épületen, mert hisz hasonló van elég Németországban, - hanem az épületet a későbbi építkezés előőrsének lehet tekinteni. Fontos rajta a részletek sajátságos képződése. Kicsi kezdetben mutatkozik rajta az építési ízlés változata. Az egyenes vonalak konstrukcziója lassankint kiszorul, kezdetét veszi a voluták, a szabadkézi rajz formája, mely a XVII. század második tizedében jött divatba és ugyanazon században a hetvenes évekig uralkodott. A szigorú mathematikai formákat megunták, s kezdetét veszi a barok-stilhez való közeledés, mely egy tizeddel később már tökéletesebb formákat ölt. Ez az oszlopcsarnokos forma hazánkba is eljutott, s különösen a felvidéken divott, s a kik a bártfai, lőcsei, stb. városházat ismerik, azok könnyen felismerhetik a rokonságot ez épületek és a képünkön mutatott épület formái között.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. október 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A középkori építészet műemlékeiből : A heidelbergi várkastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1405x1061 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna