D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 677_764_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Parnell temetése
B e s o r o l á s i   c í m : Parnell temetése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A gyászmenet Dublinban a Sackville-streeten
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 43. sz. (1891. október 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Parnell, Charles Stewart (1846-1891)
V I A F I d : 29556513
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : halál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetési menet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dublin
G e o N a m e s I d : 2964574
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Írország
G e o N a m e s I d : 2963597
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1891
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Parnell temetése. - A gyászmenet Dublinban a Sackville-streeten.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Délben félkettőkor indult meg az óriási gyászmenet,melynek egy részét (a Sackville-utczán keresztülmenetelében) ábrázolja bemutatott képünk. Legelői lovas nemzetőrök haladtak, kiket a városi főkapitány kisért, szintén lóháton, díszegyenruhában. Ezután jöttek a polgármester és városi tanács, s mintegy 100 vidéki város és testület küldöttsége. Majd az ipartestületek következtek az erdészek festői egyenruháikban, a gyármunkások, a nemzeti liga küldöttségei, az ifjak testületei, némelyik külön zenekarral. A különböző ír városokat polgármestereik képviselték. Egészben véve a gyászmenet az utczákon tolongó és a házakból néző óriási tömeget nem számítva, 160 kocsiból s mintegy 7000 gyalogosból állott, s teljes egy órába került, míg a Glasnedin-temetőbe eljutott, a hol nem is jutott mindenki számára hely. A gyászkocsiról levett koporsót Parnell egykori képviselőtársai vitték el a sírhoz, hol két lelkész mondott gyászbeszédet. Mielőtt a koporsót lebocsátották volna a sírba, a tömeg födetlen fővel vonult el előtte. A temetési szertartás után a nagy tömeg teljes csendben, zavart nem okozva oszlott szét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. október 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Parnell Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1136x1627 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna