D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 765_870_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "pécsi" Dalárda 30 évi fennállásának emlékére
B e s o r o l á s i   c í m : pécsi Dalárda 30 évi fennállásának emlékére
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zelesny
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 47. sz. (1891. november 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dalárda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfikar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "pécsi" Dalárda 30 évi fennállásának emlékére
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ország szép számú dalártestületei között van egy, melynek elsőségét minden ellenmondás és irigység nélkül a többi mind elismeri s egész természetesnek találja, hogy országos dalversenyek alkalmával ez az egy már kivül essék a versenyen mert ha részt venne benne, nem is lehetne benne semmi kétség, hogy az első dijat elviszi. Az a dalárda, melynek a hazában a kétségtelen elsőséget, de a külföldön is annyi diadalt és elismerést sikerült kivívnia, a pécsi" dalárda, mely e hó 7-én és 8-án ülte meg fennállásának harmincz éves jubileumát.
Harmincz esztendeje ugyanis, hogy egy lelkes kis csapat összeült, tanácskozandó a fölött, miként lehetne olyan testületet alakítani, mely a városban élő zeneművészeket és tehetségesebb műkedvelőket egyesítené. így jött létre a "Pécsi dalárda", melynek Bánffay Simon ügyvéd s most kir. közjegyző volt első elnöke s mely szervezkedvén s alapszabályai hatósági megerősítést is nyervén, annak rendje-módja szerint zászlót is szerzett be, melynek fölszentelésénél Mailáth Györgyné szül. Prandau Stefánia bárónő volt a zászlóanya.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. november 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keleti Gusztáv: Az 1865-iki dalárünnepély a pesti Városligetben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Munkácsy Mihály: Dalverseny az 1868-iki debreczeni dalárünnepélyen
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jantyik Mátyás: Az országos dalünnep
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1798x1222 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna