D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_02_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Petőfi pesti lakásai
B e s o r o l á s i   c í m : Petőfi pesti lakásai
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1932
V I A F I d : 121367936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 1. sz. (1893. január 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : köztér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Petőfi Sándor (1823-1849)
V I A F I d : 59087691
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Petőfi pesti lakásai
A régi Marczibányi-ház Budapesten (Kerepesi-út 12.), dohány-utcza felőli része, a hol Petőfi 1849-ban lakott
A Hatvani-utczai régi Jankovics-ház, a hol Petőfi 1846-47-ben, és a Koch-féle ház, ahol 1845-46-ban lakott (Ma Hatvani-utcza 6., és 10. sz.)
A Dohány-utczai régi Schiller-féle ház, a hol Petőfi házassága első évében 1847-1848-ban lakott (Ma Dohány-utcza 16. sz.)
Petőfi Sándor. Barabás Miklós 1846-iki rajza, Tyroler metszete
A Hatvani-utczai régi Koch-féle ház udvara (Hatvani-utcza 10. sz.)
Petőfi dolgozó- és hálószobája (A nyitott ajtó az ebédlő, a zárt ajtó Jókai szobájának ajtaja)
A Takács-féle Hatvani-utczai ház II. emeletén levő kis udvari szoba
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1845 ápril 1-én Petőfi oda hagyta a "Pesti Divatlap"-nál viselt segédszerkesztői állást s a felföldre utazott, a honnan csak június vége felé tért vissza. De csakhamar ismét elhagyta a fővárost és Kun-Szent-Miklósra, Borjádra és Szalk-Szent-Mártonba rándult. Szeptember hóban került föl újra s ekkor Várady Antalhoz költözött, kivel közösen bérelt egy földszintes szobát a Hatvani-utczai 6-ik (most 10.) számú házában,(régi helyrajzi szám: 587, most 504.) szemközt a nemzeti kaszinó épületével. E ház akkor Koch Jakabé volt, most Koch Gusztáv és Koch Emma (Morlin Imréné) tulajdona. Petőfi és Várady albérletben laktak egy Takács nevű becsületes csizmadiánál, és pedig valószínűleg a földszinten.
1846 június végén Várady Antal megházasodott, Petőfi pedig eladván összes költeményeit Emichnek, szeptember hó elején Szathmár-megyébe utazott. - Szathmárról csak novemberben vetődött ismét Pestre, a Szendrey Júlia képét hozva szivében. Ekkor maga bérelt egy szobát Friebeisz Istvántól, a Hatvani-utczai Jankovich-házban (régi telekszám : 585, most: 506 utczai házszám régente: 4, most 6.), a régi Horváth-, most Pálffy-házzal szemközt.
Esküvője 1847 szept. 8-án történt. A mézes hetek alatt Koltón időzött a fiatal pár, s miután ellátogattak Kolozsvárra és Aranyékhoz Nagy-Szalontára, november hóban Pestre tértek, Dohány-utczai otthonukba.
1848 augusztus hóban Petőfiék szállást változtattak. A Lövész- és Bástya-utcza sarkán levő 391. (most 388.) helyrajzi számú (régi házszám: Lövész-utcza 10, mostani: Lövész-utcza 18 és Bástya-utcza 23) házba költöztek, mely : akkoriban Szupp Józsefé volt, most pedig Koronghy Henrikné szül. Capdebo Auróra asszonyé.
Itt alig laktak két hónapnál tovább, mert Petőfi honvédnek menvén, elhagyta a fővárost.
1849 tavaszán Buda ostroma idején jött ismét Pestre. A nyilvános élettől távol, egyedül kisded családjának kívánt élni. S mivel nem volt szándékában, hogy ismét a hareztérre menjen, a Kerepesi-Út és Sip-utcza sarkán levő Marczibányi (most Lederer-féle ház) II-ik emeletén bérelt lakást, melybe mindjárt be is költözött. Ugy látszik, Egressyék ajánlották, kik maguk is e házban s Petőfiékkel egy emeleten laktak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. január 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A régi Marczibányi-ház Budapesten (Kerepesi-út 12.), dohány-utcza felőli része, a hol Petőfi 1849-ban lakott
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petőfi születésének ötvenedik évfordulóján
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1926x2716 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna