D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Tudományos Akadémia emléktáblája
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Tudományos Akadémia emléktáblája
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Holló Barnabás szoborműve
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Holló
U t ó n é v : Barnabás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1917
V I A F I d : 171032628
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : dombormű
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 3. sz. (1893. január 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : alapítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos akadémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1825. november 3.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Tudományos Akadémia emléktáblája
Holló Barnabás szoborműve
Széchenyi István (1791-1860), Károlyi György (1802-1877), Eszterházy Miklós (1765-1833), Wesselényi Miklós (1796-1850), Nagy Pál (1777-1857), Máriássy István (1753-1830), Platthy Mihály (1788-1853), Perényi Zsigmond (1783-1849), Andrássy György (1797-1872), Dessewffy József (1771-1843), Bartal György (id.) (1785-1865), Kis-Jókai Takács Gáspár (1786-1839), Balogh János (1796-1872), Pap István (1786-1855), Döbrentei Gábor (1785-1851)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nagy nemzetek életében is ritkán vannak oly rendkívüli pillanatok, a melyeknek eredményei oly messze kihatok legyenek, mint a Széchenyi István fölléptének. Valóban az Akadémia palotájába illesztett emléktáblának ennél hálásabb tárgya nem is lehetett volna. Ott látjuk a középen Széchenyinek, mint huszárkapitánynak egyszerű, de méltóságos alakját, a ki az 1825-27-ki országgyűlésen Nagy Pál hatalmas szónoki érveléseinek hatása alatt felajánlja egész évi jövedelmét (mely később hatvanezer forintban állapíttatott meg) ott látjuk Vay Ábrahámot, a könnyekig elérzékenyült magyar főurat, ki a lelkesedés első hevében nem tud szóhoz jutni az elnöki asztaltól balra mindjárt Andrássy György, jobbra pedig Károlyi György grófokat, a kik hárman ugyanannyit ajánlottak fel a tudós társaság alaptőkéjére, mint Széchenyi egymaga. Ott vannak az országgyűlés alsó tábláján az asztalhoz közelálló követek és hallgatók, a kik közül csak gr. Dessewffy Józsefet, Felsőbüki Nagy Pált, Wesselényi Miklós bárót, Eszterházy Mihály és György grófokat és Perényi Zsigmond bárót említjük meg, a kik nemcsak tanúi voltak Széchenyi első nagyobb szabású fölléptének, hanem osztoztak is áldozókészségében.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. szeptember 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rohn Alajos: A Magyar Tudományos Akadémia alapítása (1825. nov. 3.)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Holló Barnabás: A M. T. Akadémia alapításának emléktáblája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Holló Barnabás: Az akadémia alapítása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1573x805 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna