D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_184_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szerb szkupstina ülése
B e s o r o l á s i   c í m : Szerb szkupstina ülése
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 7. sz. (1893. február 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerbek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törvényhozó hatalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szerb szkupstina ülése.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A világ összes parlamentjei között a szerb szkupstina vagy nemzetgyűlés a legfiatalabb törvényhozó testület. A szerb alkotmány ezelőtt négy évvel kevéssel Milán király lemondása előtt lépett életbe. Az új alkotmány 1888 deczember 22-étől van érvényben, s ez alkotmány alapján 1889 okt. 19-én ült össze az új szkupstina, melyben - az új alkotmány szerint - ez alkalommal volt képviselve először a szerb intelligenczia, mig előbb a nép által választott képviselőknek a parasztok, papok, és kereskedők képezték zömét. A végrehajtó hatalom a mostani alkotmány értelmében a király kezeibe van letéve, mig a törvényhozást a királylyal együtt a nemzetgyűlés gyakorolja. Ennek tagjait az összes adófizető lakosok minden három évben választják. Ezen kivül van még nagy szkupstina is, mely kétannyi tagból áll, mint a rendes nemzetgyűlés. Ebben csak a nagyobb alkotmányos kérdések tárgyaltatnak. A szkupstina mellett a tizenhat tagból álló szenátus vagyis államtanács is folyton ülésez.
A skupstina ez időszerint három nagy pártra oszlik : haladó, szabadelvű, és radikális pártra. Ezen pártok nem annyira bel-, mint inkább külügyi elvek szerint csoportosultak. A szabadelvű párt Ausztria-Magyarország felé húz, mig a radikálisok Oroszország kedvét keresik. A haladó-pártiak szintén Ausztria-Magyarország felé hajolnak, de inkább az ország belső ügyeivel, mint a radikálisok fellengző (Nagy-Szerbiát kívánó) tervével kivannak foglalkozni.
Jelen alkalommal bemutatott képünk a szkupstina üléstermét ünnepélyes alkalomkor mutatja. A teremben félkörben futnak körül a képviselők padjai, melyekben vegyesen ülnek a volt miniszterek, - Szerbiában akad elég ilyen, - papok, tanárok, ügyvédek, parasztok, többnyire egyszerű, mindennapi ruhájukban. Velük szemben az emelvényen áll Risztics régens, a királyi trónust jelképező baldachin alatt s tőle jobbra és balra állnak az ország nagyjai diszöltözeteikben, érdemjelekkel díszítve
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. február 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nesztorovics Szima, a szkupstina elnöke - Arczképek a szkupstinából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rajovics Dragomir, a szkupstina alelnöke - Arczképek a szkupstinából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1652x1015 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna