D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_292_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A jelmezes virág-ünnepélyről
B e s o r o l á s i   c í m : Jelmezes virág-ünnepélyről
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forché
U t ó n é v : Román
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Koller Károly utódai
S o r s z á m : 2
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Koller Károly utódai
S o r s z á m : 3
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 16. sz. (1893. április 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelmezbál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1893
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A jelmezes virág-ünnepélyről
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A buffetben voltak: Csekonics Andrée grófnő mint (fehérmegyei parasztleány), Czebrian Mária grófnő (nógrádmegyei parasztleány), Lónyay Margit grófnő (oláh parasztleány), Ráday Irma grófnő (magyar parasztleány), Trautenberg grófnő (magyar parasztleány), Petheő-Pongrácz bárónő (magyar parasztleány), Földváry Mádi (székely parasztleány), - a gyümölcsárusitásniál: Károlyi Erzsébet grófnő (franczia parasztleány), Apponyi Teréz grófnő (olasz parasztleány), Wenckheim Krisztina grófnő (magyar parasztleány), szorgalmatoskodtak, - a bort és pezsgőt Cziráky Jánosné grófné (békésmegyei menyecske), Freund Juliska ("fin de siécle", századvégi nőalak), ifj. Cséry Lajosné (ó-német úrnő), Szirmai Sarolta grófnő (finlandi parasztleány), Széchenyi Aladárné grófné (magyar úrnő) árulták.- A nyitra-megyeii játékokat Vécsey Magda bárónő (magyar parasztleány), Sennyey bárónő (magyar parasztleány), - a theát Széchenyi Alice grófnő (japán leány), Dessewffy Eolla grófnő (oláh parasztleány), Almássy Dénesné grófné (kalotaszegi parasztleány), Kotz Wen-zelné báróné és Kolowrat grófné (elszászi parasztleányok), - a virágokat Zichy Marietta grófnő (magyar parasztleány), Zichy Hona grófnő (boutoniére). Freund Elvira (török nő), Hunyadi Henriette grófnő (bácskai szerb leány), Nádasdy Irma grófnő (magyar parasztleány), Virter Irén (magyar parasztleány), Wenckheim Rika grófnő, (magyar parasztleány), Jankovics Marianne (olasz parasztleány), Inkey Valérie (olasz paraszt leány), Széli Ilona (franczia Henry U. toilette), Kubinyi Ándró (nyár), GerlóczyPaula (franczia pórleány) árulták. - A szivar és czigarette elárusitásánál Czebrian Róza grófnő (nógrádmegyei parasztleány), Jankovits Ilona (spanyol czigányleány), Bakonyi Klára (hollandi leány), Bobula Mariska (indus tánczosnő) buzgólkodtak, a czukrászdában pedig Károlyi Melinda grófnő (franczia parasztleány), Reisenleitner Gizi (török nő), Széchenyi Hanna grófnő (franczia breton parasztleány), Krause Miczi (román parasztleány), Latinovics Ernőné (bosnyák asszony), Lipthay Magda (franczia leány), Földváry Emma (román parasztleány), Kühne Berta (magyar leány) voltak az elárusítónők.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. április 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jendrassik Jenő: A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából : Virágárus lány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3918x2759 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna