D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 293_396_pix_Oldal_29_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : 1848/49-es honvédek a budai honvéd-szobor leleplezésénél
B e s o r o l á s i   c í m : 1848/49-es honvédek a budai honvéd-szobor leleplezésénél
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Debreczeniek
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Budapestiek
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Győriek és Szegediek
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Hajdunánásiak
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A "Vasárnapi Ujság" rajzolójának pillanatnyi fényképfölvételei
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 22. sz. (1893. május 28.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Buda
G e o N a m e s I d : 3054667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 1. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 1848/49-es honvédek a budai honvéd-szobor leleplezésénél
Debreczeniek. Budapestiek.
Győriek és Szegediek. Hajdunánásiak.
A "Vasárnapi Ujság" rajzolójának pillanatnyi fényképfölvételei
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A különféle régi egyenruhás honvédek közt látható volt 1848/9-ki egyenruhában egy régi Károlyi-huszártiszt, a ki teljesen hasonlított egy mostani közös hadseregbeli huszártiszthez, azzal a különbséggel, hogy kardbojtja arany és vörös zsinór volt s a tábori öve nemzeti szinű. Volt közöttük egy Lehel-huszár kék egyenruhában, egy Hunyadi-huszár kék gatyában, dolmányban és ostorral.
A debreczeni, szegedi és győri öreg honvédek egyenruhában vonultak fel, valamint a honvédmenedékház tagjai is, a kik közül mind eljöttek azok, a kik Budavára diadalmas ostromában részt vettek. A debreczeniek történeti nevezetességű zászló alatt jöttek. Ez a régi 67-dik zászlóalj lobogója, mely az ostromnál is szerepelt. A zászlót akkor is ugyanaz a Boros József zászlótartó vitte, a ki most tartotta a kezében.
A győriek zászlója szintén 48-as emlék. Világosnál egy honvédszázados levágta a rudjáról és teste körül csavarva, megmentette. A zászló Győrbe került, hol egy régi Rákóczi-zászló rudjára feszítették. A lobogó át meg át van lyuggatva golyótól s a szélei foszlányosan csüggnek alá.
A honvédek közt volt a hajdúnánásiak csoportjában Nyakó uram, a ki 48-ban Klapkának volt a trombitása. Magával hozta a régi trombitát is, melyet a világért ki nem adna a kezéből, de azt mondta, hogy a debreczeni múzeumnak testálja. A szegediek közt feltűnt a dobos, a ki a 3-ik vörössipkás zászlóalj dobosa volt s szintén részt vett Buda ostromában.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. május 28.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Honvéd-szobor az 1849-ben Budavárat elfoglaló szabadságharcosok tiszteletére állították.
A szobor a Várnegyed központi részén található a Dísz téren. A Dísz tér főként egy- és kétemeletes régi lakóházak által határolt, észak-déli irányban elnyújtott terület Budapest I. kerületében.
A talpazat anyaga mészkő magassága 5,3 m, a szobor anyaga bronz magassága 4,2 m. A szobor egy a vár bevételekor megsérült honvédtisztet ábrázol, jobbján kard bal kezében pedig a magasra kitartott nemzeti lobogó. Fölötte Géniusz alakjának szobra emelkedik amint az érdem koszorúját készül a sebesült tiszt homlokára helyezni. A talpazatának négy sarkán egy-egy vasgolyó található. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A homlok-oldalon: Itt nyugosznak az 1849 május 21-én Budavára bevételénél elesett vitéz honvédek porai. Áldás emlékükre!
A hátsó oldalon: Az 1848/9-ki honvédek emléke éljen örökké!
A jobb oldalon: A honért és függetlenségért vérzettek el.
Végre a negyedik oldalon: Felállította a budai honvédegylet által kiküldött bizottság 1877 május 21-én. (Forrás: 1877. június 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti honvédemlék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budai honvéd-emlék leleplezési ünnepélye
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm : Márczius 15-ike Budapesten - Ünnepély a budavári honvédszobor előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György: A budavári honvéd-szobor leleplezési ünnepélye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1853x1498 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna