D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_29_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Viktória" angol hadihajó elsülyedése: a "Viktoria" és "Camperdown"
B e s o r o l á s i   c í m : Viktória angol hadihajó elsülyedése: a "Viktoria" és "Camperdown"
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 28. sz. (1893. július 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajótörés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatahajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : angolok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : süllyedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kis-Ázsia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Viktória" angol hadihajó elsülyedése: a "Viktoria" és "Camperdown"
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Június 22-én Kis-Ázsia partján elsülyedt egy elsőrangú hadihajó s mintegy 400 ember-élet veszett el ez alkalommal. A "Viktoria" hajó elsülyedése is a megrázó szerencsétlenségek közé tartozik. Hatalmas hajó volt, egyike a világ legelső tengerészállama legszebb hadihajóinak, úgy, hogy csak magát a hajót és fölszerelését 20 millió arany korona értékűnél többre becsülték. S elpusztult igen csekély kivétellel a hajó összes személyzete , 360 matróz s 22 tiszt, köztök Tryon György tengernagy, egyike Anglia leghíresebb tengerészeinek, a Földközi-tengeren levő angol hajóhad főparancsnoka.
Az angol hadihajók egyrésze a nevezett admirál vezetése alatt épen hadigyakorlatokat tartott Tripoli várossal szemben, nem messze Beiruttól. Délután fél négykor Tryon, ki a "Viktória" fedélzetén volt, a hadihajók sorakozását rendelte el. A hajó fordulásánál egy másik szintén elsőrangú hadihajó, a "Camperdown", valami megfoghatatlan módon, mert teljesen tiszta idő és szélcsend volt, összeütközött a "Viktória"-val. Az összeütközés 3 óra 41 perczkor történt s hat perez múlva a pompás hajó már teljesen eltűnt.
A "Viktoria" hadihajó Newcastleben épült 1885-ben.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. július 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "Maine" amerikai hadihajó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "Canopus" angol sorhajó és Cradock admirális
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1593x960 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna