D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 501_596_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hanvai református templom és paplak
B e s o r o l á s i   c í m : Hanvai református templom és paplak
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Goró
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1904
V I A F I d : 121400391
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 31. sz. (1893. július 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : református egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : paplak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hanva
G e o N a m e s I d : 724970
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hanvai református templom és paplak
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hanva a Sajóvölgy legnyíltabb részén, igen kies, kissé emelkedett helyen fekszik, özv. Darvas Pálné magas, terraszos és Hanvay Zoltán dombon álló szép kastélyaival, több kisebb nemesi kúriával és számos, feltűnően csinos parasztházzal. A templom a falu éjszaknyugati oldalán, gyönyörű magaslaton emelkedik s magas tornyával uralkodik az egész vidéken. Körülötte van régi szokás szerint a temető, melynek keleti sarkában épen a templom mellett, nyugszanak a nagy költő hamvai. A templom belől, minő a kálvinistáké lenni szokott, puritán egyszerűségű, fehérre meszelt falakkal, két végén, kőoszlopokon nyugvó két karral, egyszerű fa-székekkel s középen jó magas kathedrával.
A templomdomb alatt, tőle kissé keletre épült a paplak, mely előtt léczczel kerített kis kert van. Faház ez, melyet a szerető hivek Tompa kedvéért és az ő berendezése szerint egészen átalakítottak. így a mint van, minden dísz nélküli, falusias kinézésű, meglehetősen alacsony lakás, öt, tágasnak nem mondható szobával, nagy előszobával és téres fatornáczczal, mely Tompa idejében vad szőlővel volt befuttatva, mely csak néhol engedett kilátást a páratlanul szép vidékre. A parokhia udvara ugyanis lejtős, és a fölötte emelkedő magas tornáczról egész bájában szemlélhetni a Sajó-völgy tündéri tájékát, fent a havas Királyhegyig, lent a kéklő Bükkig. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. július 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tompa Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1556x1118 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna