D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Révai Miklós emlékoszlopa Nagy-Szent-Miklóson
B e s o r o l á s i   c í m : Révai Miklós emlékoszlopa Nagy-Szent-Miklóson
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Oldal István nagybecskereki fényképész fölvétele
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oldal
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1828-1916
V I A F I d : 227144647701249521546
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 36. sz. (1893. szeptember 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékoszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Révai Miklós (1750-1807)
V I A F I d : 12432956
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetemi tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléktábla-leleplezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagyszentmiklós
G e o N a m e s I d : 666973
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893. augusztus 25.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Révai Miklós emlékoszlopa Nagy-Szent-Miklóson
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ünnep istentisztelettel kezdődött, s utána a Délmagyarországi Tanitó Egyesület és a Torontál-megyei Közművelődési-Egyesület díszgyűlése következett. A gyűlés tárgya Kiss Sándor kegyesrendi tanár emlékbeszéde volt.
A gyűlés utáa az emlék leleplezése következett. A díszes oszlop a Szegedi- és Deák-Ferencz-utcza sarkán áll, a hol nagy sokaság várt már az ünneplők felvonulására. Itt, a lepel lehullása után, Pintér Kálmán kegyesrendi tanár alkalmi ódát szavalt.
Az oszlop Deák-utczára néző alapzatán ez a felírás olvasható: "Fölállította a torontálmegyei magyar közművelődési egyesület és a délmagyarországi tánitó-egyesület nemeslelkű adakozók hozzájárulásával" A Szegedi-utcza felőli oldalon pedig: " Ünnepélyesen leleplezte a délmagyarországi tanítóegyesület XXVII-ik nagygyűlése alkalmával! 1893. évi augusztus hónap 25-én." A főhomlokzat felirata pedig ez: "A történeti nyelvészet atyja, Révai Miklós, a nagy, született 1750-ik évi február hó 24-én i Nagy- Szent-Miklóson, Torontálmegyében, meghalt i807. évi ápnlishó i-én Pesten." Az oszlop-test két másik oldala szintén el van látva vesétekkel. Az egyiken Révai saját szavai: "Ha valaha a megújult haza tisztelni fogja nyelve fentartásáért eleget szén védett mártírjait, már előre vigasztalódom benne, hogy engem azoknak számába helyez."
A túlsó oldalon pedig ez a vers van bevésve:
"Kit nem segíte élni nemzeted,
S ki érte őt nyelvében élteted,
Magad szebb jövődre sírodból keléi:
Neved szivünkben mindörökre él!
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. szeptember 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Révai Mátyás Miklós János (Német-Nagy-Szent-Miklós, 1750. február 24. - Pest, 1807. április 1.) nyelvész, egyetemi tanár, a magyar történeti nyelvészet megalapítója. Máig élő helyesírási alapelvünket, a szóelemző elvet képviselte. Új nyelvészeti szakszavakat is alkotott, így például a helyesírás és a nyelvtudós szavunkat.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Révai Miklós emlékezete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Révai Miklós arczképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Révai Miklós : Donát egykorú festménye után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 936x1397 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna