D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kőszeg
B e s o r o l á s i   c í m : Kőszeg
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A katonai reáliskola, a király és a német császár szállása
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A szász király lakása (a Korchmáros-ház)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : József főherczeg lakása (a Sziklai-ház)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A vár belső kapuja
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Dörre Tivadarnak a "Vasárnapi Ujság" részére készített rajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1858-1932
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 38. sz. (1893. szeptember 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonai iskola
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kőszeg
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kőszeg - Dörre Tivadarnak a "Vasárnapi Ujság" részére készített rajza
A katonai reáliskola, a király és a német császár szállása. A szász király lakása (a Korchmáros-ház).
A vár belső kapuja. József főherczeg lakása (a Sziklai-ház).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Balra az alsó vár szerény, egyemeletes homloképületét látjuk. Az árkok meg megvannak, a hid is fennáll, a tornyok egynémelyike is megvan, tulajdonképen csak a fellegvárnak nevezhető felső rész omladozik a többi nagy terjedelmű részét azonban, mely a múlt században nyerte mai alakját, most is lakják, s mint az Esterházy herczegi család tulajdona, a hozzá tartozó kertekkel és gazdasági épületekkel együtt folytonos gondozás alatt áll.
A kőszegi katonai intézet 1853-56 években mint altisztképző iskola, úgynevezett Stift keletkezett később azonban átalakíttatott katonai al-reáliskolávás növendékei, ha a morva-fehértemplomi és a bécs-ujhelyi tanfolyamot is végzik, hadnagyokká neveztetnek ki. Az intézet épülete egy valóban nagyszabásúan berendezett, mintegy 30 hold terjedelmű árnyas park kellő közepében áll, s homlokzatával, mely középrészében három, szárnyaiban pedig kétemeletes, a város felé néz. Van benne 250 növendék számára hely, s föl van szerelve minden megkívánható berendezéssel, a mihez még a szép kert, a nagy uszoda, a tornahely, a rózsaliget s a terjedelmes gazdasági udvar is járul. Most, hogy az uralkodókat várják, az egész épületet átalakították s egyúttal végre valahára a régi rozoga hidak helyett is újakat építettek. Itt fognak tartózkodni az uralkodók, hol a nap fáradalmai után, a tágas szép parkban pihenhetnek s honnan a nélkül, hogy a várost érinteniök kellene, bármely oldalon a szabad mezőre juthatnak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. szeptember 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : tisztahiszti: Várkapu
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pan Peter12: Kőszeg látképe 1808-ban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1645x1199 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna