D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kőszeg
B e s o r o l á s i   c í m : Kőszeg
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kőszeg város nyugatról
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A városháza és a plébánia-templom
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A Malom-patak és a Kálvária-hegy
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A vár külső kapuja
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Bellosics Mátyás rajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Bellosics
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 38. sz. (1893. szeptember 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városháza
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kőszeg
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kőszeg - Bellosics Mátyás rajza
Kőszeg város nyugatról.
A városháza és a plébánia-templom.
A Malom-patak és a Kálvária-hegy.
A vár külső kapuja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ország Dunántúli részének egyik legszebb megyéjében, Vasmegyében fekszik Kőszeg, ezelőtt valódi, ma azonban csak névleges, szabad királyi város, mely a törvényhatóságok rendezése alkalmával lakosságának csekélyebb száma miatt önálló törvényhatóság lenni megszűnt s a vármegye hatósága alá osztatott be, czimét azonban megtartotta.
Kőszeg Vasmegyének Sopronmegyével tőszomszédos részében, a Gyöngyös patak völgyében terül el, és pedig ott, hol a Léka felől jövő Gyöngyös vize az erdős hegyek és magaslatok által megszűkített völgyből kilépve, eléri a a Kálvária-, a Szabó-, a Pogány-hegy és egyéb emelkedések alját.
A tér baloldalán ott áll az érdekes külsejű városház, mely még a XV-dik századból való s keletkezése korát némely részeiben még ma is elárulja, homlokzatát az ország és a város czímere mellett Jurisics czímere díszíti de e háznak nem az építési módja, nem annyira régisége az, a mi érdekessé és becsessé teszi, mint inkább a benne őrzött régi levéltár, mely hazánk történetére nézve rendkívül érdekes és becses okiratokat tartalmaz.
A Városház-tér felső végén áll az úgynevezett német templom, a városnak legrégibb temploma, a Szent-Jakab egyház, összeépítve a benczések házával. A tér közepén egymagában áll a plébániatemplom, Szent Imre egyháza, vagyis a magyar templom, melyet 1615-ben a protestánsok építettek, de a mely tőlük 1671-ben elvétetett. Építészetileg semmi nevezetesség nincs rajta azonban érdekes, hogy a régi reformátorok képmásai még most is megvannak a falain.
A Várkerületről vezet a Gyöngyös folyóra merőlegesen az Intézet-utcza ennek végén érjük az úgynevezett Malom-patakot, mely a Gyöngyösből kiágaztatva s abba alább ismét bevezetve, szigetet alkot. A Malom-patakon és a Gyöngyösön átmenve a katonai intézet kertjét érjük, hol most az uralkodók fognak tartózkodni.

(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. szeptember 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : tisztahiszti: Várkapu
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kőszegi új plébánia-templom belseje
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kőszegi városháza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Széchyek-vára. Jezsuita zárda és templom. Plébánia-templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Róth Jenő: Kőszeg nyugatról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1275x848 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna