D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_21_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Honvédek tűzharczban
B e s o r o l á s i   c í m : Honvédek tűzharczban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kimnach László festménye után, mely Király Ő Felsége tulajdona
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Kimnach
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1906
V I A F I d : 121441234
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 39. sz. (1893. szeptember 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtudomány általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : harc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tüzelő katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lövészárok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : puska
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kőszeg
G e o N a m e s I d : 3049366
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Honvédek tűzharczban - Kimnach László festménye után, mely Király Ő Felsége tulajdona
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Semmi sem teszi úgy próbára a gyalog katonát, mint a tűzharcz, midőn az ügyesen fedezett állásban levő ellenség puskatüzét kell kiállnia a nélkül, hogy a tüzelő ellenséget biztosan czélba vehetné. Az ismétlő puska hosszúkás lövegei hihetetlen távolságból is megölik az embert, ki a terep legcsekélyebb mélyedéseit, vagy egyéb menedékeit is ösztönszerűleg felhasználja, hogy teste mennél kevésbbé szolgáljon czélpontúl, az ellenség lövészeinek. A zászlóalj hosszú sorban terül el a földön, a tisztek távcsöveikkel úgy, a hogy kifürkészik az ellenség búvó helyeit, mire aztán a jelző sípokkal jelt adnak a tüzelés megkezdésére. Magától értetődik, hogy "onnan át" szintén keményen készülnek a tűz viszonzására és nem sokára a lövegek sivítva hasgatják a levegőt. Kit a golyó talál, ott marad a harczvonalban, szomszédja nem ér rá, hogy sebét megnézze. A sebesült-hordók megjelennek és a kínjában vonagló katonát a kötöző helyre czipelik. De sokan hevernek a földön csendesen, némán is. Azokat a golyó homlokon, vagy szivén találta, s így nem szorulnak többé az orvos segítségére. A tüzelés hova-tovább erősödik, az elesettek, vagy sebesültek helyét a tartalékból pótolják s most már azon vannak, hogy a harczvonal itt, vagy ott támadásra készüljön, mivel a lovasság közeledő tömegei a gyalogsági harcznak véget fognak vetni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. szeptember 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai László Fülöp Mária Vince főherceg (Alcsút, 1875. július 16. - Budapest, 1895. szeptember 6.), József nádor unokája, a Habsburg-Lotaringiai-ház ún. magyar vagy nádori ágából származó főherceg. az Aranygyapjas rend lovagja. Magyar körökben nagy népszerűségnek örvendett, "a Palatinus Jóska fia, a Palatinus Laci." Vadászbaleset következtében hunyt el 20 éves korában.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Myrbach Felician: Tüzérség a tűzharczban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1668x870 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna